P. 1
Диета на Обединетите нации

Диета на Обединетите нации

|Views: 2,176|Likes:
Published by Filip Ivanovski

More info:

Published by: Filip Ivanovski on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Ⱦɢɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɟɞɢɧɟɬɢɬɟ ɧɚɰɢɢ

ŌŠŞŞ ŢŦţŰŞ ŦŪŞ ťŞ Ŵţũ, ŭŬŨŮŞƅ ūŞŪŞũűŠŞɟţ ūŞ ŠŦŶŬŨŬŰ ūŞ ŨŦũŬšŮŞŪŦ, ŢŞ ŢŬŠţŢţ Ŧ ŢŬ ŭŮŬŪţūŞ ūŞ
ŪţŰŞşŬũŦťŪŬŰ ŠŬ ŬŮšŞūŦťŪŬŰ, ůŬ ŶŰŬ ůţ šŞŮŞūŰŦŮŞ ŢţŨŞ ūŞŪŞũţūŦŰţ ŨŦũŬšŮŞŪŦ ūţŪŞ ŢŞ ůţ ŠŮŞŰŞŰ.
łŦţŰŞŰŞ ŰŮŞţ 90 ŢţūŞ Ş ťŞ ŰŬŞ ŠŮţŪţ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ŬťũŞşūţ 18-25 Ũš. ľŨŬ ţ ŭŬŰŮţşūŬ ūŞŪŞũűŠŞɟţ ūŞ ŭŬŪŞũŨű
ŨŦũŬšŮŞŪŦ, ŢŦţŰŞŰŞ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ŭŮţŨŦūţ, ūŬ ŰŬšŞŶ ūţ ŪŬŤţ ŢŞ ŢŬƅŢţ ŢŬ ŭŮŬŪţūŞ ūŞ ŪţŰŞşŬũŦťŪŬŰ.

łŁȏijķŁĽ: ńĸĽŁĶijŋ ĸ ĻńŅĻ, ńĻŅĸ 90 ķĸŀij, ńijĿŁ ŁĵŁŋȏĸ
ŌŠŬŶƅţŰŬ ůţ ƅŞŢţ ŠŬ ŭŞŮ (2 ƅŞşŬũŨŦ, 2 ŨŮűŶŨŦ, 2 ŭŬŮŰŬŨŞũŞ) ŦũŦ ŢũŞūŨŞ ůŦŰūŬ ŬŠŬŶƅţ.
łŦţŰŞŰŞ ůţŨŬšŞŶ ťŞŭŬŵūűŠŞ ůŬ ŭŮŬŰţŦūůŨŦ Ţţū Ŧ ŭŬůũţ ŬŠŬŶūŦŬŰ Ţţū ŭŮŬŢŬũŤűŠŞ ůŬ ŭŮŬŰţŦūůŨŦ Ţţū.
ŃĸķŁńľĸķŁŅ ŀij ķĸŀŁĵĻŅĸ ŀĸ ńĿĸĸ ķij ńĸ Ŀĸŀņĵij
łŃĵĻŁŅ ķĸŀ - łŃŁŅĸĻŀńĽĻ ķĸŀ

ŃņŊĸĽ: ŊţůŬ ŠŞŮţūŬ ŦũŦ ŭţŵţūŬ, ŠŬ ŨŬũŦŵŦūŞ ŬŢ 3 ųŬŰţũůŨŦ ŶūŦŴũŦ, 1 ŭŞŮŵţ ũţş, ůŞũŞŰŞ ŠŬ ūţŬšŮŞūŦŵţūŦ
ŨŬũŦŵŦūŦ Ŧ ťŞ ŨŮŞƅ 2 ŢŨũ (ŶŬɞŞ) ůűŭŞ şţť ŰţůŰţūŦūŦ. ŏűŭŞŰŞ ťŞŢŬũŤŦŰţũūŬ ŪŬŮŞ ŢŞ ůţ ŦůŭŦţ.
ŊţůŬŰŬ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ťŞŪţūŦ ůŬ 3 ƅŞƅŴŞ ŠŞŮţūŦ ŦũŦ ŭţŵţūŦ.
ŏŞŪŬ ŬŠŬƅ Ţţū ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ƅŞŢţ ůŦŮţɟţ, ŪũţŨŬ Ŧ ŪũţŵūŦ ŭŮŬŦťŠŬŢŦ.
ĵĸŊĸŃij: ņůŰŬ ŶŰŬ Ŧ ťŞ ŮűŵţŨŬŰ, ůŞŪŬ şţť ůűŭŞ. ŐŮţşŞ ŢŞ ůţ ŠŬŢŦ ůŪţŰŨŞ, ŞŨŬ ťŞ ŮűŵţŨŬŰ şŦũŬ ŪţůŬ, ŪŬŮŞ Ŧ ťŞ
ŠţŵţŮŞ, ŞŨŬ şŦũţ ƅŞƅŴŞ ŪŬŮŞ ŢŞ şŦŢŞŰ ƅŞƅŴŞ Ŧ ťŞ ŠţŵţŮŞ. ľŨŬ ŠŬ ŬşŮŬŨŬŰ ůţ ŢŬŢŞŠŞ ůŦŮţɟţ, ŰŮţşŞ ŢŞ ůţ ūŞŪŞũŦ
ŬŢ ŪţůŬŰŬ ŦũŦ ŬŢ ƅŞƅŴŞŰŞ ťŞ ŨŬũŦŵŦūŞŰŞ ūŞ ůŦŮţɟţŰŬ.
ĵŅŁŃĻŁŅ ķĸŀ - ńĽŃŁĴĸŀ ķĸŀ

ŃņŊĸĽ: ŁŮŞŠ, šŮŞŶŬŨ, şŬŮŞūŦƅŞ, ũţƆŞ, ŬŮŦť, ŨŬŪŭŦŮ, ťŞŢŬũŤŦŰţũūŬ ŠŞŮţɟţ ůŬ ŢŬŢŞŰŬŴŦ ūŞ ťŞŵŦūŦ ůŬũ, ŠţšţŰŞ,
şŦşţŮ, ŨţŵŞŭ, ŢŬŪŞŰţū ůŬů, ŬŮŦšŞūŬ, ũŬŮşţŮ, Ŧ 1 ŭŞŮŵţ ũţş Ŧ ůŞũŞŰŞ.

ĵĸŊĸŃij: ņůŰŬŰŬ ŶŰŬ Ŧ ťŞ ŮűŵţŨ, ůŞŪŬ ŠŬ ŭŬŪŞũŞ ŨŬũŦŵŦūŞ.
(ŨŬũŦŵŦūŞŰŞ ŬŢ ůţ ŶŰŬ ƅŞŢţŰţ ťŞ ŮűŵţŨ, ŰŮţşŞ ŢŞ şŦŢţ ŭŬũūŞ ŢũŞşŬŨŞ ŵŦūŦƅŞ, Ş ťŞ ŠţŵţŮŞ ŭŬũŬŠŦūŞ ŬŢ ŰŬŞ).
ŅŃĸŅĻŁŅ ķĸŀ - ňĻķŃijŀŅĸŀ ķĸŀ

ŃņŊĸĽ: ŀŞŮţūŬ ŰţůŰŬ (ŪŞŨŞŮŬūŦ, ŶŭŞšţŰŦ, ƅűŲŨŦ, ŰŞŮŞūŞ) ůŬ ŢŬŢŞŰŬŴŦ ūŞ ťŞŵŦū. ōŦŴŞ ůŞŪŬ ůŬ ŨţŵŞŭ, ŦũŦ şŦũŬ
ŨŬţ ůŬũţūŬ ŰţůŰŬ, ŠŬ ŨŬũŦŵŦūŞ ŨŞŨŬ ţŢūŞ ŭŦŴŞ ŠŬ ŭŦŴţŮŦƅŞ.

ĵĸŊĸŃij: łŠţ ŭŬŪŞũŦ ŭŞŮŵŦɟŞ ŰŬŮŰŞ ŦũŦ 3-4 ŭŞŮŵŦɟţ ŨŬũŞŵŦɟŞ ŦũŦ 3 ŨűšũŦ ůũŞŢŬũţŢ. ŅŞŢŬũŤŦŰţũūŬ ŢŞ ůţ
ƅŞŢţ 1 ŶŰŞūšũŞ ŵŬŨŬũŞŢŬ ťŞ ŠŞŮţ ɟţ.ŊĸŅĵŃŅĻŁŅ ķĸŀ - ŁĵŁŋĸŀ ķĸŀ

ŃņŊĸĽ Ļ ĵĸŊĸŃij: ŊţŶŞūŬ ŬŠŬŶƅţ.

ŐŮŦ ŭŞŰŦ ťŞ ŠŮţŪţ ūŞ ŢŦţŰŞŰŞ (ţŢūŞŶ ŪţůţŵūŬ) ŰŮţşŞ ŢŞ ůŬŢŮŤŦ ŀŌłŃŋ łŃŋ, ŨŬƅ ůţŨŬšŞŶ ŢŬŞƀŞ ŭŬůũţ
ŬŠŬŶūŦŬŰ Ţţū, Ş ŭŬůũţ ūţšŬ ůţ ŭŮŬŢŬũŤűŠŞ ůŬ ŭŮŬŰţŦūůŨŦŬŰ Ţţū. ňŞŲţŰŬ Ŧ ŵŞƅŬŰ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ŭŦƅŞŰ ŠŬ
ūţŬšŮŞūŦŵţūŦ ŨŬũŦŵŦūŦ, ůŞŪŬ şţť ŶţƆţŮ.

ōŬůũţ ťŞŠŮŶţūŞŰŞ ŢŦţŰŞ ůţ ƅŞŢţ ūŬŮŪŞũūŬ, ůŬ ŰŬŞ ŶŰŬ ťŞ ŭŬƅŞŢŬŨ ŬůŰŞūűŠŞ ťŞŢŬũŤŦŰţũūŬ ŬŠŬŶƅţŰŬ, şŞŮţŪ
űŶŰţ 90 ŢţūŞ. ľŨŬ ŠŬ ūŞŮţŢūŦŰţ ŰŮŦ ŪţůţŴŦ, ŬŢ ťŞŠŮŶűŠŞɟţŰŬ ūŞ ŢŦţŰŞŰŞ ūŞŪŞũŦŰţ 3 Ũš., ŰŬŞ ťūŞŵŦ ŢţŨŞ
ŢŬŶũŬ ŢŬ ŭŮŬŪţūŞ ūŞ ŪţŰŞşŬũŦťŪŬŰ, Ş ŞŨŬ ūţ ūŞŪŞũŦŰţ ūŦŶŰŬ, ŢŦţŰŞŰŞ ŰŮţşŞ ŢŞ ůţ ŭŬŲŰŬŮŦ ŭŬ 90 ŢţūŞ.

łŬŨŬũŨű ţ ŭŬŰŮţşūŬ ŢŞ ůţ ūŞŪŞũŞŰ ŭŬŠţƆţ ŨŦũŬšŮŞŪŦ, ŢŦţŰŞŰŞ ūţ ůŪţţ ŢŞ ůţ ŭŮŬŢŬũŤŦ ţŢūŬ ŭŬ ŢŮűšŬ, ŪŬŮŞ ŢŞ
ůţ ūŞŭŮŞŠŦ ŭŞűťŞ ŬŢ 3 ŪţůţŴŦ.

ņťšũţŢŞ ŨŬŪŭũŦŴŦŮŞūŬ ūŬ ŠůűŶūŬůŰ ūţ ţ. ňŬũŦŵŦūŞŰŞ ūŞ ųŮŞūŞ ţ ŭŬšŬũţŪŞ ŬŢ ŠŬŬşŦŵŞţūŞŰŞ ŶŰŬ ůţŨŬƅŢūţŠūŬ
ƅŞ ŠūţůűŠŞŪţ, Ş ůţŭŞŨ şţť ŬšũţŢ ūŞ ŰŬŞ ŨŦũŬšŮŞŪŦŰţ ůţ ūŞŪŞũűŠŞŞŰ. ŏţ ůũűŵűŠŞ ŭŮŠŦŰţ 10 ŢţūŞ ŬŢ ŢŦţŰŞŰŞ ŢŞ
ūţ ůţ ūŞŪŞũŞŰ ŨŦũŬšŮŞŪŦ, ŰŬţ ūţ ŰŮţşŞ ŢŞ Šţ ŬşţůųŮŞşŮűŠŞ, ťŞŰŬŞ ŶŰŬ ŭŬŰŬŞ ūŞţŢūŞŶ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ůŦŪŞū 3-4 Ũš.

ľŨŬ ŭŬūţŨŬšŞŶ ŭŦţŰţ ůŬŨ, ŠūŦŪŞŠŞƅŰţ ŰŬƅ ūţŨŞ şŦŢţ šŞťŦŮŞū (ůŬŢŮŤŦ ŭŬŪŞũŨű ŶţƆţŮ). ŀŬ ŰţŨŬŰ ūŞ ŢŦţŰŞŰŞ
ūŦŶŰŬ ūţ ůŪţţ ŢŞ ůţ ŭŮţůŨŬŨūűŠŞ, ťŞŰŬŞ ŶŰŬ ůţŨŬƅŞ ūŞŪŦŮūŦŴŞ ŦŪŞ ůŠŬƅŞ ūŞŪţūŞ şţť ŨŬƅŞ ŬŮšŞūŦťŪŬŰ ūţ ůŪţţ
ŢŞ ŬůŰŞūţ. ŋţ ţ ŠŬŬşŦŵŞţūŬ ťŞ ŭŬƅŞŢŬŨ ŢŞ ƅŞŢţ ŬŠŬŶƅţ, ūŬ ťŞŰŬŞ ŬŮšŞūŦťŪŬŰ ūŞƅŭŮŠŬ ŬŢ ūţšŬ šŬ ŦůŨŬŮŦůŰűŠŞ
ŦūŰţšŮŞũūŦŬŰ ŶţƆţŮ ŨŬƅ šŬ ųŮŞūŦūţŮŠūŦŬŰ ůŦůŰţŪ, ŦũŦ ŭŞŨ ŵŬŨŬũŞŢŞŰŞ, ŰŞŞ ůŭŮţŵűŠŞ ŞũţŮšŦŦ ŨŬŦ ůţ ŭŮŦůűŰūŦ
ŰŬŨŪű ŭŮŦ ŢŮŤţɟţ ūŞ ŢŦţŰŦŰţ.

ōŮţŭŬŮŞŵũŦŠŬ ţ, ūŞ ŭŬũŬŠŦūŞ ŬŢ ŢŮŤţɟţ ūŞ ŢŦţŰŞŰŞ ŢŞ šŬ ŦůŨŬūŰŮŬũŦŮŞŰţ ŨŮŠūŦŬŰ ŭŮŦŰŦůŬŨ Ŧ ŨŮŠūŞŰŞ ůũŦŨŞ.
ŏŦŰţ ŨŬŦ ƅŞ ŢŮŤţũţ ŬŠŞŞ ŢŦţŰŞ ūŞŪŞũŦũţ ūŞƅŪŞũŨű 10 Ũš. şţť şŦũŬ ŨŞŨŠŦ ťŢŮŞŠůŰŠţūŦ ŭŮŬşũţŪŦ. ʼnűƀţŰŬ ŨŬŦ
ŭŞŰŞŰ ŬŢ ťšŬũţŪţū ŨŮŠţū ŭŮŦŰŦůŬŨ, ůŞŪŬ ŭŬůũţ ūţŨŬũŨű ūţŢţũŦ ŬŢ ŢŦţŰŞŰŞ, ūţŪŞŞŰ ŭŬŰŮţşŞ ŬŢ ŨŬŮŦůŰţɟţ
ũţŨŬŠŦ
ǶȊȈȈ ȌȐȍȚȈ ȍ ȌȖșȚȈ ȗȖȏȕȈȚȈ Ȑ ȐȔȈȔ șȓțȠȕȈȚȖ ȌȖșȚȈ ȌȖȉȘȐ ȒȖȔȍȕȚȈȘȐ ȏȈ ȕȍȈ. ǷȖȏȕȈȚȈ ȍ
ȒȈȒȖ ȕȈȯȌȖȉȈȘ Ȉ ȊȖȍȌȕȖ Ȑ ȏȌȘȈȊ ȕȈȟȐȕ ȕȈ șȐȔȕțȊȈȱȍ ȕȈ ȊȐȠȖȒȖȚ ȒȐȓȖȋȘȈȔȐ.
ǯȈ ȖȊȈȈ ȌȐȍȚȈ șȍ ȗȖȚȘȍȉȕȐ ȔȕȖȋț ȒȐȓȖȋȘȈȔȐ ȔȈȓȒț țȗȖȘȕȖșȚ Ȑ 90 ȌȍȕȈ ȕȈ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȱȍ.
ǪȍȓȈȚ ȌȍȒȈ șȖ ȖȊȈȈ ȌȐȍȚȈ ȖșȊȍȕ ȠȚȖ ȳȍ ȋȐ ȐȏȋțȉȐȚȍ ȒȐȓȖȋȘȈȔȐȚȍ, ȳȍ ȋȖ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ Ȑ
ȔȍȚȈȉȖȓȐȏȔȖȚ ȗȈ ȐȏȋțȉȍȕȐȚȍ ȒȐȓȖȋȘȈȔȐ ȕȍȔȈ ȌȈ ȊȐ șȍ ȊȘȈȚȈȚ.

ǬȐȍȚȈȚȈ ȚȘȈȍ 90 ȌȍȕȈ Ȉ șȍ ȖșȓȈȉȕțȊȈ ȖȌ 18 ȌȖ 25 ȒȐȓȖȋȘȈȔȐ.
ǬȖȒȖȓȒț șȈȒȈȚȍ ȗȖȔȈȓȒț ȌȈ ȖșȓȈȉȕȍȚȍ ȳȍ ȯȈ ȗȘȍȒȐȕȍȚȍ ȗȖȘȈȕȖ ȌȐȍȚȈȚȈ.
ǬȐȍȚȈȚȈ șȍȒȖȋȈȠ ȏȈȗȖȟȕțȊȈ șȖ ȗȘȖȚȍȐȕșȒȐ Ȍȍȕ, ȗȈ șȓȍȌȐ șȒȘȖȉȍȕ Ȍȍȕ,
ȯȈȋȓȍȕȖȝȐȌȘȈȚȍȕ Ȍȍȕ, ȖȊȖȠȍȕ Ȍȍȕ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȕȖ ȗȘȖȚȍȐȕșȒȐ.
ǸȍȌȖșȓȍȌȖȚ ȕȍ șȔȍȍ ȌȈ șȍ ȔȍȕțȊȈ
ǬȖȘțȟȍȒ - șȐȚȍ 90 ȌȍȕȈ șȍ ȯȈȌȍ șȈȔȖ ȖȊȖȠȯȍ. ǹȍ ȯȈȌȈȚ ȗȖ ȌȊȍ ȐșȚȐ ȖȊȖȠȯȈ ȐȓȐ ȍȌȍȕ ȋȘșȚ
șțȊȖ ȖȊȖȠȯȍ.

1 Ȍȍȕ ± ǷȘȖȚȍȐȕșȒȐ Ȍȍȕ
ǸțȟȍȒ-ȔȍșȖ, ȊȈȘȍȕȖ ȐȓȐ ȗȍȟȍȕȖ (3 ȗȈȘȟȐȱȈ-ȘȍșȚȖȘȈȕșȒȈ ȗȖȘȞȐȯȈ 250ȋȘ.) ȐȓȐ 3 ȊȈȘȍȕȐ
ȯȈȯȞȈ, ȍȌȕȖ ȗȈȘȟȍ ȓȍȉ, șȈȓȈȚȈ ȊȖ ȕȍȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐ ȒȖȓȐȟȐȕȐ. ǹțȗȈ ȕȖ ȉȍȏ ȘȍȏȈȕȞȐ.
ǶȊȖȯ Ȍȍȕ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȯȈȌȍ șȐȘȍȱȍ ȐȓȐ ȔȓȍȒȖ, ȕȖ ȊȖ ȚȖȯ șȓțȟȈȯ ȕȈ ȔȍșȖȚȖ ȖȌȕȖșȕȖ ȕȈ
ȯȈȯȞȈȚȈ ȚȘȍȉȈ ȌȈ ȐȔ șȍ ȗȘȍȗȖȓȖȊȐ ȒȖȓȐȟȐȕȈȚȈ.
ǪȍȟȍȘȈ-ȐșȚȖȚȖ ȖȌ ȘțȟȍȒȖȚ, ȕȖ ȉȍȏ șțȗȈȚȈ.
ǯȈȌȖȓȎȐȚȍȓȕȖ ȍ ȌȖȒȖȓȒț ȏȈ ȘțȟȍȒ șȚȍ ȯȈȌȍȓȍ ȔȍșȖ Ȑ ȊȍȟȍȘȈȚȈ ȌȈ ȊȐ ȉȐȌȍ ȔȍșȖ.

2 Ȍȍȕ ± ǹȒȘȖȉȍȕ Ȍȍȕ
ǸțȟȍȒ-ȋȘȈȊ, ȋȘȈȠȖȒ, șȗȈȕȈȳ, ȒȖȔȗȐȘ. ǺȘȍȉȈ ȌȈ ȉȐȌȍ ȊȈȘȍȕȈ Ȑ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȖ ȏȈȟȐȕȍȚȈ șȖ
șȖȓ, ȊȍȋȍȚȈ, ȒȍȟȈȗ ȐȓȐ ȊȈȘȍȕ ȌȖȔȈȚ. ǭȌȕȖ ȗȈȘȟȍ ȓȍȉ Ȑ șȈȓȈȚȈ.
ǪȍȟȍȘȈ ȐșȚȖ ȒȈȒȖ ȘțȟȍȒȖȚ șȖ ȚȖȈ ȠȚȖ ȌȖȏȈȚȈ ȚȘȍȉȈ ȌȈ ȯȈ ȗȘȍȗȖȓȖȊȐȚȍ.

3 Ȍȍȕ ± ǡȈȋȓȍȕȖȝȐȌȘȈȚȍȕ Ȍȍȕ
ǸțȟȍȒ-ȊȈȘȍȕȐ ȚȍșȚȍȕȐȕȐ ȏȈȟȐȕȍȚȐ șȖ ȒȍȟȈȗ, ȐȓȐ ȗȈȒ ȗȐȞȈ șȖ ȒȍȟȈȗ, Ȉ ȔȖȎȍ Ȑ ȉȍȓȖ
ȗȍȟȐȊȖ, ȕȈ ȗȘȐȔȍȘ 3 ȒȐȜȓȐ.
ǪȍȟȍȘȈ-ȌȊȍ ȗȈȘȟȐȱȈ ȚȖȘȚȈ, ȐȓȐ ȚȘȐ-ȟȍȚȐȘȐ ȒȖȓȈȟȐȱȈ, ȐȓȐ ȗȈȒ ȟȍȚȐȘȐ ȚȖȗȟȐȱȈ
șȓȈȌȖȓȍȌ. ǯȈȌȖȓȎȐȚȍȓȕȖ ȍ ȍȌȍȕ ȘȍȌ ȟȖȒȖȓȈȌȈ ȏȈ ȋȖȚȊȍȱȍ.

4Ȍȍȕ ± ǶȊȖȠȍȕ Ȍȍȕ
ǸțȟȍȒ Ȑ ȊȍȟȍȘȈ șȈȔȖ ȔȍȠȈȕȖ ȖȊȖȠȯȍ, ȒȖȓȒț ȠȚȖ șȈȒȈȚȍ.

ǷȖșȓȍ ȞȐȒȓțșȖȚ ȖȌ 7x4 ȌȍȕȈ, ȖȌȕȖșȕȖ 29 ȌȍȕȈ (ȚȘȐ ȗȈȚȐ ȊȖ ȚȍȒȖȚ ȕȈ ȌȐȍȚȈȚȈ) șȍ ȌȘȎȐ
ȊȖȌȍȕ Ȍȍȕ. ǹȍ ȗȐȍ șȈȔȖ ȊȖȌȈ ȍȊȍȕȚțȈȓȕȖ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȌȈȚȍ Ȑ ȟȈȯ ȕȖ ȉȍȏ ȠȍȳȍȘ.
ǷȖșȓȍ ȖȊȖȠȕȐȖȚ Ȑ ȊȖȌȍȕȐȖȚ Ȍȍȕ șȍ ȗȘȖȌȖȓȎțȊȈ șȖ ȗȘȖȚȍȐȕșȒȐȖȚ Ȍȍȕ.
DzȈȜȍ Ȑ ȟȈȯ ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȐȍȚȍ ȕȖ ȉȍȏ ȠȍȳȍȘ.
ǹȖȒȖȊȐȚȍ șȊȍȌȍȚȍ ȋȐ ȕȈ ȔȐȕȐȔțȔ. ǹȍ ȠȚȖ ȍ ȕȈȊȍȌȍȕȖ ȚȘȍȉȈ ȌȈ șȍ ȯȈȌȍ ȉȐȌȍȯȒȐ ȐȔȈ șȊȖȯȈ
țȓȖȋȈ ȊȖ ȖȘȋȈȕȐȏȔȖȚ.
ǶȊȖȠȯȍȚȖ ȍ ȏȈȌȖȓȎȐȚȍȓȕȖ ȌȈ șȍ ȯȈȌȍ ȕȈțȚȘȖ ȉȐȌȍȯȒȐ ȕȈȯȉȘȏȖ Ȓȍ Ȕț ȌȈȌȍ ȍȕȍȘȋȐȯȈ ȕȈ
ȖȘȋȈȕȐȏȔȖȚ.
ǿȖȒȖȓȈȌȈȚȈ ȋȖ ȠȚȐȚȐ ȖȘȋȈȕȐȏȔȖȚ ȖȌ ȔȖȎȕȐ ȈȓȍȘȋȐȐ.
DzȖȓȐȟȐȕȐȚȍ ȕȈ ȝȘȈȕȈȚȈ șȍ ȗȖȋȖȓȍȔȐ ȖȌ ȊȖȖȉȐȟȈȍȕȖ, Ȉ ȕȈȔȐȘȕȐȞȐȚȍ ȗȖȌȍșȍȕȐ
ȏȈ ȕȈȠȐȚȍ țșȓȖȊȐ Ȑ ȗȖȌȕȍȉȯȍ.
ǴȖȘȈ ȌȈ ȉȐȌȍȚȍ ȌȖșȓȍȌȕȐ Ȑ țȗȖȘȕȐ.
ǴȖȎȍ ȌȈ șȍ șȓțȟȐ ȗȘȊȐȚȍ 10 ȌȍȕȈ ȌȈ ȕȍ ȌȖȯȌȍ ȌȖ ȕȈȔȈȓțȊȈȱȍ ȕȈ ȒȐȓȖȋȘȈȔȐȚȍ,
ȕȖ ȗȖȚȖȈ ȕȈȋȓȖ ȳȍ ȐȏȋțȉȐȚȍ 3-4 ȒȐȓȖȋȘȈȔȐ.
ǷȖșȓȍ 90 ȌȍȕȈ ȌȐȍȚȈ țȠȚȍ ȚȖȓȒț ȏȈ ȌȖȘțȟȍȒ șȍ ȯȈȌȍ șȈȔȖ ȖȊȖȠȯȍ, ȌȖȌȍȒȈ șȖ ȘțȟȍȒȖȚ Ȑ
ȊȍȟȍȘȈȚȈ șȍ ȊȘȈȳȈȚȍ ȗȖ șȚȈȘȐȖȚ ȕȈȟȐȕ ȕȈ ȐșȝȘȈȕȈ. ǪȖ ȚȖȯ ȗȍȘȐȖȌ ȚȘȍȉȈ ȌȈ ȐȏȋțȉȐȚȍ
țȠȚȍ 3 ȒȐȓȖȋȘȈȔȐ ȠȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓ ȕȈ ȗȘȖȔȍȕȈȚȈ ȕȈ ȔȍȚȈȉȖȓȐȏȔȖȚ. ǬȖȒȖȓȒț ȕȍ șȚȍ
ȏȈȌȖȊȖȓȕȐ ȖȌ ȗȖșȚȐȋȕȈȚȈȚȈ ȚȍȎȐȕȈ ȐșȚȈȚȈ ȌȐȍȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȯȈ ȗȖȊȚȖȘȐȚȍ, ȕȖ ȗȖșȓȍ 3
ȔȍșȍȞȐ.

90 . ± . . . . 2 . (3 . . 90 . . . . . . . 1 . . . . . . ( . . . .( . . 10 3-4 ). . 3 ± . . . . . . . 3 . . ± . 90 . . . . . 10 . . . . 90 . 250 . . . . . . . . . .) 3 . . . 90 18 25 .. . . . . 3 . ) . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->