AGINTERA

NOR
ni hi hadi hura bedi gu zu zaitez zuek zaitezte haiek bitez

NOR-NORI
ni niri hiri hari guri zuri zuei haiei hakie hakio hakigu hi hakit hura bekit bekik bekin bekio bekigu bekizu bekizu e bekie zakizki e zakizki ete zakizki o zakizki gu zakizki ote zakizki gute gu zu zakizki t zuek zakizki date haiek bekizki t bekizki k bekizki n bekizki o bekizki gu bekizki zu bekizki zue bekizki e

NOR-NORK
ni nik hik hark guk zuk zuek haiek nazazu nazazu e nazate hazate gaitzaz u gaitzaz ezazue ue gaitzat zaitzat bezate e e ezazu itzazu itzazue zaitzat ete bitzate nazak nazan naza haza ezak ezan beza gaitza k gaitza n gaitza zaitza zaitzat e itzak itzan bitza hi hura gu zu zuek haiek

NOR(sg)-NORI-NORK
niri nik hik hark guk zuk zuek haiek iezada zu iezada zue biezad ate biezaa te biezan ate iezaioz u iezaioz ue iezagu zu iezagu zue biezaz ute biezaz uete iezaiez u iezaiez ue biezaie te iezada k iezada n biezat biezak biezan iezagu iezaiok k iezaion iezagu n biezag biezaio u iezaiek iezaien biezaz u biezaz ue biezaie hiri hari guri zuri zuei haiei

biezaio biezag te ute

NOR(pl)-NORI-NORK
niri nik hik iezazki dak iezazki dan biezaz kit biezaz kik biezaz kin iezazki ok iezazki on biezaz kio iezazki guk iezazki gun biezaz kigu biezaz kizu biezaz kizue iezazki ek iezazki en biezaz kie hiri hari guri zuri zuei haiei

hark guk zuk zuek haiek

iezazki dazu iezazki dazue biezaz kidate biezaz kiate biezaz kinate

iezazki ozu iezazki ozue biezaz kiote

iezazki guzu iezazki guzue biezaz kigute biezaz kizute biezaz kizuet e

iezazki ezu iezazki ezue biezaz kiete