P. 1
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

|Views: 749|Likes:
Published by bakos10

More info:

Published by: bakos10 on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

ȆǹȇǹȀȁǾȉǿȀȅȈ ȀǹȃȅȃǹȈ Ȉȉȅȃ ȀȊȇǿȅ ȂǹȈ ǿǾȈȅȊ ȋȇǿȈȉȅ

ǿİȡİȪȢ: ǼȣȜȠȖȘIJȩȢ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ, ʌȐȞIJȠIJİ, ȞȪȞ, țĮȓ Įİȓ, țĮȓ İȚȢ IJȠȪȢ ĮȚȫȞĮȢ IJȫȞ
ĮȚȫȞȦȞ. ǹȝȒȞ.

ȌĮȜȝȩȢ 142
ȀȪȡȚİ İȚıȐțȠȣıȠȞ IJȒȢ ʌȡȠıİȣȤȒȢ ȝȠȣ, İȞȫIJȚıĮȚ IJȒȞ įȑȘıȓȞ ȝȠȣ İȞ IJȒ ĮȜȘșİȓĮ
ıȠȣ, İȚıȐțȠȣıȩȞ ȝȠȣ İȞ IJȒ įȚțĮȚȠıȪȞȘ ıȠȣ țĮȓ ȝȒ İȚıȑȜșȘȢ İȚȢ țȡȓıȚȞ ȝİIJȐ IJȠȪ
įȠȪȜȠȣ ıȠȣ, ȩIJȚ Ƞȣ įȚțĮȚȦșȒıİIJĮȚ İȞȫʌȚȩȞ ıȠȣ ʌȐȢ ȗȫȞ. ǵIJȚ țĮIJİįȓȦȟİȞ Ƞ
İȤșȡȩȢ IJȒȞ ȥȣȤȒȞ ȝȠȣ, İIJĮʌİȓȞȦıİȞ İȚȢ ȖȒȞ IJȘȞ ȗȦȒȞ ȝȠȣ, İțȐșȚıȑ ȝİ İȞ
ıțȠIJİȚȞȠȓȢ ȦȢ ȞİțȡȠȪȢ ĮȚȫȞȠȢ țĮȚ ȘțȘįȓĮıİȞ İʌ' İȝȑ IJȩ ʌȞİȪȝȐ ȝȠȣ, İȞ İȝȠȓ
İIJĮȡȐȤșȘ Ș țĮȡįȓĮ ȝȠȣÚİȝȞȒıșȘȞ ȘȝİȡȫȞ ĮȡȤĮȓȦȞ, İȝİȜȑIJȘıĮ İȞ ʌȐıȚ IJȠȓȢ
ȑȡȖȠȚȢ ıȠȣ, İȞ ʌȠȚȒȝĮıȚȞ IJȫȞ ȤİȚȡȫȞ ıȠȣ İȝİȜȑIJȦȞ. ǻȚİʌȑIJĮıĮ ʌȡȩȢ ıȑ IJȐȢ
ȤİȓȡȐȢ ȝȠȣ Ș ȥȣȤȒ ȝȠȣ ȦȢ ȖȒ ȐȞȣįȡȩȢ ıȠȚ. ȉĮȤȪ İȚıȐțȠȣıȩȞ ȝȠȣ, ȀȪȡȚİ İȟȑȜȚʌİ
IJȩ ʌȞİȪȝȐ ȝȠȣ, ȂȒ ĮʌȠıIJȡȑȥȘȢ IJȠ ʌȡȩıȦʌȩȞ ıȠȣ Įʌ' İȝȠȪ țĮȓ ȠȝȠȚȦșȒıȠȝĮȚ
IJȠȓȢ țĮIJĮȕĮȓȞȠȣıȚȞ İȚȢ ȜȐțțȠȞ. ǹțȠȣıIJȩȞ ʌȠȓȘıȩȞ ȝȠȚ IJȩ ʌȡȦȓ IJȩ ȑȜİȩȢ ıȠȣ ȩIJȚ
İʌȓ ıȠȓ ȒȜʌȚıĮ. īȞȫȡȚıȩȞ ȝȠȚ țȪȡȚİ ȠįȩȞ İȞ Ș ʌȠȡİȪıȠȝĮȚ ȩIJȚ ʌȡȩȢ ıȑ ȒȡĮ IJȒȞ
ȥȣȤȒȞ ȝȠȣ. ǼȟİȜȠȪ ȝİ İț IJȦȞ İȤșȡȫȞ ȝȠȣ, ȀȪȡȚİ, ʌȡȩȢ ıȑ țĮIJȑijȣȖȠȞ, įȓįĮȟȩȞ
ȝİ IJȠȪ ʌȠȚİȓȞ IJȩ șȑȜȘȝȐ ıȠȣ ȩIJȚ ıȪ İȓ Ƞ ĬİȩȢ ȝȠȣ. ȉȩ ʌȞİȪȝȐ ıȠȣ IJȩ ĮȖĮșȩȞ
ȠįȘȖȒıİȚ ȝİ İȞ ȖȒ İȣșİȓĮ. DzȞİțİȞ IJȠȪ ȠȞȩȝĮIJȩȢ ıȠȣ, ȀȪȡȚİ, ȗȒıİȚȢ ȝİ. ǼȞ IJȒ
įȚțĮȚȠıȪȞȘ ıȠȣ İȟȐȟİȚȢ İț șȜȓȥİȦȢ IJȒȞ ȥȣȤȒȞ ȝȠȣ, țĮȓ İȞ IJȫ İȜȑİȚ ıȠȣ
İȟȠȜİșȡİȪıİȚȢ IJȠȪȢ İȤșȡȠȪȢ ȝȠȣ. ȀĮȓ ĮʌȠȜİȓȢ ʌȐȞIJĮȢ IJȠȪȢ șȜȓȕȠȞIJĮȢ IJȒȞ ȥȣȤȒȞ
ȝȠȣ, ȩIJȚ İȖȫ įȠȪȜȩȢ ıȠȪ İȚȝȚ.

ĬİȩȢ ȀȪȡȚȠȢ, țĮȓ İʌȑijĮȞİȞ ȘȝȓȞ, İȣȜȠȖȘȝȑȞȠȢ Ƞ İȡȤȩȝİȞȠȢ İȞ ȠȞȩȝĮIJȚ
ȀȣȡȓȠȣ.

ȈIJȓȤ. Į'. ǼȟȠȝȠȜȠȖİȓıșİ IJȫ ȀȣȡȓȦ, țĮȓ İʌȚțĮȜİȓıșİ IJȩ ȩȞȠȝĮ IJȩ ȐȖȚȠȞ ĮȣIJȠȪ.
ĬİȩȢ ȀȪȡȚȠȢ, țĮȓ İʌȑijĮȞİȞ ȘȝȓȞ, İȣȜȠȖȘȝȑȞȠȢ Ƞ İȡȤȩȝİȞȠȢ İȞ ȠȞȩȝĮIJȚ
ȀȣȡȓȠȣ.
ȈIJȓȤ. ȕ'. ȆȐȞIJĮ IJȐ ȑșȞȘ İțȪțȜȦıȐȞ ȝİ, țĮȓ IJȫ ȠȞȩȝĮIJȚ ȀȣȡȓȠȣ ȒȝȣȞȐȝȘȞ ĮȣIJȠȪȢ,
ĬİȩȢ ȀȪȡȚȠȢ, țĮȓ İʌȑijĮȞİȞ ȘȝȓȞ, İȣȜȠȖȘȝȑȞȠȢ Ƞ İȡȤȩȝİȞȠȢ İȞ ȠȞȩȝĮIJȚ
ȀȣȡȓȠȣ.
ȈIJȓȤ. Ȗ'. ȆĮȡȐ ȀȣȡȓȠȣ İȖȑȞİIJȠ ĮȪIJȘ, țĮȓ İıIJȚ șĮȣȝĮıIJȒ İȞ ȠijșĮȜȝȠȓȢ ȘȝȫȞ.
ĬİȩȢ ȀȪȡȚȠȢ, țĮȓ İʌȑijĮȞİȞ ȘȝȓȞ, İȣȜȠȖȘȝȑȞȠȢ Ƞ İȡȤȩȝİȞȠȢ İȞ ȠȞȩȝĮIJȚ
ȀȣȡȓȠȣ.

dzȤȠȢ į' ȅ ȣȥȦșİȓȢ İȞ IJȫ ȈIJĮȣȡȫ.
ǿȘıȠȪ ȝȠȣ ʌȠȜȣȑȜİİ ȈȫIJİȡ, İțįȣıȦʌȫ ıİ IJĮʌİȚȞȫȢ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, IJȦȞ
İȖțȜȘȝȐIJȦȞ ȡȪıĮȓ ȝİ țĮȚ țȐșĮȡȠȞ, ȥȣȤȒȞ ȝȠȣ IJȘȞ IJȐȜĮȚȞĮȞ, ȝȠȜȣıȝȫȞ ȠȪıĮȞ
ʌȜȒȡȘ, țĮȚ ıȫıȠȞ ȆȠȜȣİȪıʌȜĮȖȤȞİ, IJȠȣ ʌȣȡȩȢ IJȘȢ īİȑȞȘȢ, ȓȞĮ șĮȡȡȠȪȞIJȦȢ,
ȈȫIJİȡ ǿȘıȠȪ, įȠȟȠȜȠȖȫ ıİ įȠȟȐȗȦȞ ıȦȗȩȝİȞȠȢ.

ǻȩȟĮ ȆĮIJȡȓ țĮȚ ȊȚȦ țĮȚ ǹȖȓȦ ȆȞİȪȝĮIJȚ

ǹʌȠȜȣIJȓțȚȠȞ IJȠȣ ǹȖȓȠȣ IJȠȣ ȃĮȠȪ

ȀĮȓ ȞȪȞ țĮȚ Įİȓ țĮȚ İȚȢ IJȠȣȢ ĮȚȫȞĮȢ IJȦȞ ĮȚȫȞȦȞ, ĮȝȒȞ

ȅȣ ıȚȦʌȒıȦȝȑȞ ʌȠIJİ, ĬİȠIJȩțİ, IJȐȢ įȣȞĮıIJİȓĮȢ ıȠȣ ȜĮȜİȓȞ ȠȚ ĮȞȐȟȚȠȚ‡ İȚ ȝȒ ȖȐȡ
ıȪ ʌȡȠȧıIJĮıȠ ʌȡİıȕİȪȠȣıĮ, IJȓȢ ȘȝȐȢ İȡȡȪıĮIJȠ İț IJȠıȠȪIJȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ; ȉȓȢ įȑ
įȚİijȪȜĮȟİȞ ȑȦȢ ȞȪȞ İȜİȣșȑȡȠȣȢ; ȅȣț ĮʌȠıIJȫȝİȞ, ǻȑıʌȠȚȞĮ, İț ıȠȪ, ıȠȪȢ ȖȐȡ
įȠȪȜȠȣȢ ıȫȗİȚȢ Įİȓ, İț ʌĮȞIJȠȓȦȞ įİȚȞȫȞ.

ȃ' ȌĮȜȝȩȢ
ǼȜȑȘıȩȞ ȝİ Ƞ ĬİȩȢ țĮIJȐ IJȩ ȝȑȖĮ İȜİȩȢ ıȠȣ țĮȓ țĮIJȐ IJȩ ʌȜȒșȠȢ IJȦȞ ȠȚțIJȚȡȝȫȞ
ıȠȣ İȟȐȜİȚȥȠȞ IJȩ ĮȞȩȝȘȝȐ ȝȠȣ. Ǽʌȓ ʌȜİȓȠȞ ʌȜȪȞȩȞ ȝİ Įʌȩ IJȒȢ ĮȞȠȝȓĮȢ ȝȠȣ țĮȓ
Įʌȩ IJȒȢ ĮȝĮȡIJȓĮȢ ȝȠȣ țĮșȐȡȚıȩȞ ȝİ. ǵIJȚ IJȒȞ ĮȞȠȝȓĮȞ ȝȠȣ İȖȫ ȖȚȞȫıțȦ, țĮȓ Ș
ĮȝĮȡIJȓĮ ȝȠȣ İȞȫʌȚȩȞ ȝȠȪ İıIJȚ įȚȐ ʌĮȞIJȩȢ‡ ıȠȓ ȝȩȞȦ ȒȝĮȡIJȠȞ țĮȓ IJȩ ʌȠȞȘȡȩȞ
İȞȫʌȚȩȞ ıȠȣ İʌȠȓȘıĮ ȩʌȦȢ ȐȞ įȚțĮȚȦșȒȢ İȞ IJȠȓȢ ȜȩȖȠȚȢ ıȠȣ țĮȓ ȞȚțȒıȘȢ İȞ IJȫ
țȡȓȞİıșĮȓ ıİ. ǿįȠȪ ȖȐȡ İȞ ĮȞȠȝȓĮȚȢ ıȣȞİȜȒijșȘȞ țĮȓ İȞ ĮȝĮȡIJȓĮȚȢ İțȓııȘıȑȞ ȝİ Ș
ȝȒIJȘȡ ȝȠȣ. ǿįȠȪ ȖȐȡ ĮȜȒșİȚĮȞ ȘȖȐʌȘıĮȢ IJȐ ȐįȘȜĮ țĮȓ IJȐ țȡȪijȚĮ IJȒȢ ıȠijȓĮȢ
ıȠȣ İįȒȜȦıȐȢ ȝȠȚ‡ ȇĮȞIJȚİȓȢ ȝİ ȣııȫʌȦ, țĮȓ țĮșĮȡȚıșȒıȠȝĮȚ, ʌȜȣȞİȓȢ ȝİ, țĮȓ
ȣʌȑȡ ȤȚȩȞĮ ȜİȣțĮȞșȒıȠȝĮȚ. ǹțȠȣIJȚİȓȢ ȝȠȚ ĮȖĮȜȜȓĮıȚȞ țĮȓ İȣijȡȠıȪȞȘȞ,
ĮȖĮȜȜȚȐıȠȞIJĮȚ ȠıIJȑĮ IJİIJĮʌİȚȞȦȝȑȞĮ. ǹʌȩıIJȡİȥȠȞ IJȩ ʌȡȩıȦʌȩȞ ıȠȣ Įʌȩ IJȫȞ
ĮȝĮȡIJȚȫȞ ȝȠȣ țĮȓ ʌȐıĮȢ IJȐȢ ĮȞȠȝȓĮȢ ȝȠȣ İȟȐȜİȚȥȠȞ. ȀĮȡįȓĮȞ țĮșĮȡȐȞ țIJȓıȠȞ İȞ
İȝȠȓ, Ƞ ĬİȩȢ, țĮȓ ʌȞİȪȝĮ İȣșȑȢ İȖțĮȓȞȚıȠȞ İȞ IJȠȓȢ İȖțȐIJȠȚȢ ȝȠȣ. ȂȒ ĮʌȠȡȡȓȥȘȢ
ȝİ Įʌȩ IJȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıȠȣ țĮȓ IJȩ ȆȞİȪȝĮ ıȠȣ IJȩ DZȖȚȠȞ ȝȒ ĮȞIJĮȞȑȜȘȢ Įʌ' İȝȠȪ‡
ǹʌȩįȠȢ ȝȠȚ IJȒȞ ĮȖĮȜȜȓĮıȚȞ IJȠȪ ıȦIJȘȡȓȠȣ ıȠȣ, țĮȓ ʌȞİȪȝĮIJȚ ȘȖİȝȠȞȚțȫ ıIJȒȡȚȟȩȞ
ȝİ. ǻȚįȐȟȦ ĮȞȩȝȠȣȢ IJȐȢ ȠįȠȪȢ ıȠȣ, țĮȓ ĮıİȕİȓȢ İʌȓ ıȑ İʌȚıIJȡȑȥȠȣıȚȞ. ȇȪıĮȓ ȝİ
İȟ ĮȚȝȐIJȦȞ, Ƞ ĬİȩȢ, Ƞ ĬİȩȢ IJȒȢ ıȦIJȘȡȓĮȢ ȝȠȣ ĮȖĮȜȜȚȐıİIJĮȚ Ș ȖȜȫııȐ ȝȠȣ IJȒȞ
įȚțĮȚȠıȪȞȘȞ ıȠȣ. ȀȪȡȚİ IJȐ ȤİȓȜȘ ȝȠȣ ĮȞȠȓȟİȚȢ, țĮȓ IJȩ ıIJȩȝĮ ȝȠȣ ĮȞĮȖȖİȜİȓ IJȒȞ
ĮȓȞİıȓȞ ıȠȣ. ǵ,IJȚ İȚ ȘșȑȜȘıĮȢ șȣıȓĮȞ, ȑįȦțĮ ȐȞǜ ȠȜȠțĮȣIJȫȝĮIJĮ Ƞȣț
İȣįȠțȒıİȚȢ. ĬȣıȓĮ IJȫ Ĭİȫ ʌȞİȪȝĮ ıȣȞIJİIJȡȚȝȝȑȞȠȞǜ țĮȡįȓĮȞ ıȣȞIJİIJȡȚȝȝȑȞȘȞ țĮȓ
IJİIJĮʌİȚȞȦȝȑȞȘȞ, Ƞ ĬİȩȢ Ƞȣț İȟȠȣįİȞȫıİȚ. ǹȖȐșȣȞȠȞ, ȀȪȡȚİ, İȞ IJȒ İȣįȠțȓĮ ıȠȣ
IJȒȞ ȈȚȦȞ, țĮȓ ȠȚțȠįȠȝȘșȒIJȦ IJȐ IJİȓȤȘ ǿİȡȠȣıĮȜȘȝ. ȉȩIJİ İȣįȠțȒıİȚȢ șȣıȓĮȞ
įȚțĮȚȠıȪȞȘȢ ĮȞĮijȠȡȐȞ țĮȓ ȠȜȠțĮȣIJȫȝĮIJĮ. ȉȩIJİ ĮȞȠȓıȠȣıȚȞ İʌȓ IJȩ șȣıȚĮıIJȒȡȚȩȞ
ıȠȣ ȝȩıȤȠȣȢ.

dzȤȠȢ ʌȜ. į' ȍįȒ Į' ȅ ǼȚȡȝȩȢ
ȊȖȡȐȞ įȚȠįİȪıĮȢ ȫıİȓ ȟȘȡȐȞ, țĮȓ IJȒȞ ĮȚȖȣʌIJȓĮȞ ȝȠȤșȘȡȓĮȞ įȚĮijȣȖȫȞ, Ƞ
ǿıȡĮȘȜȓIJȘȢ ĮȞİȕȩĮ, ȉȫ ȁȣIJȡȦIJȒ țĮȓ Ĭİȫ ȘȝȫȞ ȐıȦȝİȞ.

ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ǿȘıȠȪ ȖȜȣțȪIJĮIJİ IJȘȢ İȝȒȢ, ȥȣȤȒȢ IJȘȢ įȣıIJȒȞȠȣ ıȣ șİȡȐʌİȣıȠȞ, ǿȘıȠȪ,
IJȡĮȪȝĮIJĮ įİȚȞȐ, țĮȚ ĮȝĮȡIJȓĮȢ, Ȧ ǿȘıȠȪ, IJȠȣ ıȠȣ įȠȪȜȠȣ İȟȐȜİȚȥȠȞ.

ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

dzșİȜȠȞ, ȖȜȣțȪIJĮIJİ ǿȘıȠȪ, țȡȠȣȞȠȓȢ IJȦȞ įĮțȡȪȦȞ ʌȜȘȝȝİȜȒȝĮIJĮ IJĮ İȝȐ,
İțʌȜȪȞĮȚ, ȋȡȚıIJȑ, ĮȜȜ' ĮʌĮIJȐ ȝİ Ƞ ʌȠȞȘȡȩȢ, ȠȪ IJȦȞ įȩȜȦȞ ȝİ ȜȣIJȡȫıĮȚ.

ǻȩȟĮ...

ȈȪ ȈȫIJİȡ IJȠȣ ıȪȝʌĮȞIJȠȢ, ǿȘıȠȪ, ȡȪıĮȚ IJȠȞ ıȩȞ įȠȪȜȠȞ İț ʌĮȖȓįȦȞ IJȠȣ
ʌȠȞȘȡȠȪ, țĮȚ ʌȠȓȘıȠȞ ȝȑIJȠȤȠȞ IJȘȢ įȩȟȘȢ, IJȘȢ ȅȣȡĮȞȓȠȣ, ȋȡȚıIJȑ ȝȠȣ ȖȜȣțȪIJĮIJİ.

ȀĮȓ ȞȪȞ...

ǵȜȘ, ȀȩȡȘ, ȠȪıĮ ȩȜȘ țĮȜȒ, ȩȜȘ ijĮİıijȩȡȠȢ, ĬİȠijȩȡȠȢ IJİ țĮȚ ȜĮȝʌȡȐ,
ȜȐȝʌȡȣȞȠȞ IJĮ ȩȝȝĮIJĮ ȥȣȤȒȢ ȝȠȣ, țĮȚ ijȦIJȠijȩȡȠȞ ȝİ ȩȜȠȞ ĮʌİȡȖȐıĮȚ.

ȍįȒ Ȗ' ȅ ǼȚȡȝȩȢ
ȈȪ İȓ IJȩ ıIJİȡȑȦȝĮ, IJȫȞ ʌȡȠıIJȡİȤȩȞIJȦȞ ıȠȚ ȀȪȡȚİ, ıȪ İȓ IJȩ ijȫȢ, IJȫȞ
İıțȠIJȚıȝȑȞȦȞ, țĮȓ ȣȝȞİȓ ıİ IJȩ ʌȞİȪȝȐ ȝȠȣ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ȊʌȩįİȟĮȚ įȑȠȝĮȚ, ȫ ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, IJȠȞ įȠȪȜȠȞ ıȠȣ, țĮȚ ıȫıȠȞ ȝİ ȞȪȞ ʌĮșȫȞ țĮȚ
țȚȞįȪȞȦȞ, țĮȚ ȖİȑȞȞȘȢ ĮʌȐȜȜĮȟȠȞ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ȃȪȞ ıȫıȠȞ IJȠȞ įȠȪȜȠȞ ıȠȣ, ȫ ǿȘıȠȪ ȝȠȣ ȖȜȣțȪIJĮIJİ, țĮȚ IJȘȢ ıțȜȘȡȐȢ țĮIJĮįȓțȘȢ
ȡȪıĮȚ, IJȘȢ İȞ țȡȓıİȚ, ĭȚȜȐȞșȡȦʌİ.
ǻȩȟĮ...

ȋȡȚıIJȑ ȝȠȣ IJȠȞ įȠȪȜȠȞ ıȠȣ, İȞ țĮIJĮȞȪȟİȚ ȕȠȫȞIJĮ ıȠȚ, ȞȩıȦȞ įİȚȞȫȞ țĮȚ
șȜȓȥİȦȢ ʌȐıȘȢ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, įȚȐıȦıȠȞ.
ȀĮȓ ȞȪȞ....

ȇȪıĮȚ ȝİ IJȠȞ ȐıȦIJȠȞ, ȝȩȞȘ ȆĮȞȐȤȡĮȞIJİ, įȑȠȝĮȚ, ıĮȓȢ ȝȘIJȡȚțĮȓȢ ʌȡİıȕİȓĮȚȢ,
țȚȞįȪȞȦȞ țĮȚ ʌĮȞIJȠȓȦȞ țĮțȫıİȦȞ.
ǻȚȐıȦıȠȞ, Įʌȩ țȚȞįȪȞȦȞ, ȖȜȣțȪIJĮIJİ ǿȘıȠȣ ȝȠȣ, IJȠȣȢ ȣʌȩ IJȘȞ ĬİȓĮȞ ıțȑʌȘȞ ȈȠȣ
țĮIJĮijİȪȖȠȞIJĮȢ, țĮȚ įȫȡȘıĮȚ ĮȝĮȡIJȚȫȞ IJȘȞ ıȣȖȖȞȫȝȘȞ.
EʌȓȕȜİȥȠȞ, İȞ İȣȝİȞİȓĮ, ʌĮȞȪȝȞȘIJİ ĬİȠIJȩțİ, İʌȓ IJȒȞ İȝȒȞ ȤĮȜİʌȒȞ IJȠȪ ıȫȝĮIJȠȢ
țȐțȦıȚȞ, țĮȓ ȓĮıĮȚ IJȒȢ ȥȣȤȒȢ ȝȠȣ IJȩ ȐȜȖȠȢ.

ǿİȡİȪȢ
ǼȜȑȘıȠȞ ȘȝȐȢ Ƞ ĬİȩȢ țĮIJȐ IJȠ ȝȑȖĮ İȜİȩȢ ȈȠȣ, įİȩȝİșȐ ȈȠȣ, İʌȐțȠȣıȠȞ țĮȚ
İȜȑȘıȠȞ. ȀȪȡȚİ İȜȑȘıȠȞ (Ȗ')
DzIJȚ įİȩȝİșĮ ȣʌȑȡ IJȠȣ ǹȡȤȚİʌȚıțȩʌȠȣ ȘȝȫȞ (įİȚȞȩȢ) țĮȚ ʌȐıȘȢ IJȘȢ İȞ ȋȡȚıIJȫ
ȘȝȫȞ ĮįİȜijȩIJȘIJȠȢ. ȀȪȡȚİ İȜȑȘıȠȞ (Ȗ')
DzIJȚ įİȩȝİșĮ ȣʌȑȡ İȜȑȠȣȢ, ȗȦȒȢ, İȚȡȒȞȘȢ, ȣȖİȓĮȢ, ıȦIJȘȡȓĮȢ, İʌȚıțȑȥİȦȢ,
ıȣȖȤȦȡȒıİȦȢ țĮȚ ĮijȑıİȦȢ IJȦȞ ĮȝĮȡIJȚȫȞ IJȦȞ įȠȪȜȦȞ IJȠȣ ĬİȠȪ, ʌȐȞIJȦȞ IJȦȞ
İȣıİȕȫȞ țĮȚ ȠȡșȠįȩȟȦȞ ȤȡȚıIJȚĮȞȫȞ, IJȦȞ țĮIJȠȚțȠȪȞIJȦȞ țĮȚ ʌĮȡİʌȚįȘȝȠȪȞIJȦȞ
İȞ IJȘ (țȫȝȘ, ʌȩȜȘ) IJĮȪIJȘ, IJȦȞ İȞȠȡȚIJȫȞ, İʌȚIJȡȩʌȦȞ, ıȣȞįȠȡȠȝȘIJȫȞ țĮȚ
ĮijȚİȡȦIJȫȞ IJȠȣ ĮȖȓȠȣ ȞĮȠȪ IJȠȪIJȠȣ. ȀȪȡȚİ İȜȑȘıȠȞ (Ȗ')
DzIJȚ įİȩȝİșĮ ȣʌȑȡ IJȦȞ įȠȪȜȦȞ IJȠȣ ĬİȠȪ, (ȠȞȩȝĮIJĮ).
ǵIJȚ İȜİȒȝȦȞ țĮȚ ijȚȜȐȞșȡȦʌȠȢ ĬİȩȢ ȣʌȐȡȤİȚȢ, țĮȚ ıȠȚ IJȘȞ įȩȟĮȞ ĮȞĮʌȑȝʌȠȝİȞ,
IJȦ ȆĮIJȡȓ țĮȚ IJȦ ȊȚȫ țĮȚ IJȦ ǹȖȓȦ ȆȞİȪȝĮIJȚ, ȞȣȞ țĮȚ Įİȓ țĮȚ İȚȢ IJȠȣȢ ĮȚȫȞĮȢ IJȦȞ
ĮȚȫȞȦȞ. ǹȝȒȞ.

ȀȐșȚıȝĮ dzȤȠȢ ȕ'
ȉȐ ȐȞȦ ȗȘIJȫȞ
ȆȡİıȕİȓĮ șİȡȝȒ, țĮȓ IJİȓȤȠȢ ĮʌȡȠıȝȐȤȘIJȠȞ, İȜȑȠȣȢ ʌȘȖȒ, IJȠȪ țȩıȝȠȣ
țĮIJĮijȪȖȚȠȞ, İțIJİȞȫȢ ȕȠȫȝȑȞ ıȠȚ, ĬİȠIJȩțİ ǻȑıʌȠȚȞĮ, ʌȡȩijșĮıȠȞ, țĮȓ İț
țȚȞįȪȞȦȞ ȜȪIJȡȦıĮȚ ȘȝȐȢ, Ș ȝȩȞȘ IJĮȤȑȦȢ ʌȡȠıIJĮIJİȪȠȣıĮ.

ȍįȒ į'
ǼȚıĮțȒțȠĮ, ȀȪȡȚİ, IJȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȣ IJȩ ȝȣıIJȒȡȚȠȞ, țĮIJİȞȩȘıĮ IJȐ ȑȡȖĮ ıȠȣ,
țĮȓ İįȩȟĮıȐ ıȠȣ IJȒȞ șİȩȘIJĮ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ǿȘıȠȪ ȝȠȣ ȖȜȣțȪIJĮIJİ, ʌȐșȘ IJĮ įİȚȞȐ ȝȠȣ șİȡȐʌİȣıȠȞ, țĮȚ IJȠȣ įȡȐțȠȞIJȠȢ
İȟȐȡʌĮıȠȞ IJȦȞ ȤİȚȡȫȞ, ȋȡȚıIJȑ ȝȠȣ, IJȠȞ ȠȚțȑIJȘȞ ıȠȣ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ȈȪ ĭȚȜȐȞșȡȦʌİ ȀȪȡȚİ, IJȘȢ ĮʌİȖȞȦıȝȑȞȘȢ ȥȣȤȒȢ ȝȠȣ ʌȑijȣțĮȢ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ
ĮʌȠȜȪIJȡȦıȚȢ, įȚȩ ʌȐıȘȢ șȜȓȥİȦȢ ȝİ ȜȪIJȡȦıĮȚ.
ǻȩȟĮ...

ȉȠȞ țĮȚȡȩȞ ȩȞ ȝȠȚ įȑįȦțĮȢ, ȈȫIJİȡ ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, țĮIJİįĮʌȐȞȘıĮ, İȚȢ ʌĮȡȐȞȠȝĮ, țĮȚ
įȑȠȝĮȚ, ȦȢ ȈȦIJȒȡ IJȠȣ țȩıȝȠȣ ĮȞĮț
ȐȜİıĮȚ.
ȀĮȓ ȞȪȞ...

ȅȜȠijȪȡȠȝĮȚ , ȆȐȞĮȖȞİ, ijȑȡȦȞ țĮIJȐ ȞȠȪȞ IJĮ ʌȠȜȜȐ ȝȠȣ ʌIJĮȓıȝĮIJĮ, įȚȩ įȫȡȘıĮȓ
ȝȠȚ ȐijİıȚȞ, įȑȠȝĮȚ ıȠȣ, ȀȩȡȘ, IJĮȚȢ ʌȡİıȕİȓİȢ ıȠȣ.

ȍįȒ İ'
ĭȫIJȚıȠȞ ȘȝȐȢ, IJȠȓȢ ʌȡȠıIJȐȖȝĮıȓ ıȠȣ, ȀȪȡȚİ, țĮȓ IJȫ ȕȡĮȤȓȠȞȓ ıȠȣ IJȫ ȣȥȘȜȫ,
IJȒȞ ıȒȞ İȚȡȒȞȘȞ, ʌĮȡȐıȤȠȣ ȘȝȓȞ, ijȚȜȐȞșȡȦʌİ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ȃȪȞ ȠȜȠıȤİȡȫȢ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ IJȠȞ ʌĮȞȐșȜȚȠȞ, țĮIJĮIJȣȡĮȞȞȠȪıȓ ȝİ ʌȐșȘ įİȚȞȐ, įȚȩ
țȡĮȣȖȐȗȦ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, ıȪ įȚȐıȦıȠȞ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ȉȦȞ ĮıșİȞİȚȫȞ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, ıȪ ĮʌȐȜȜĮȟȠȞ, IJȠȞ İȞ IJȘ ıțȑʌȘ ıȠȣ ʌȡȠıIJȡȑȤȠȞIJĮ,
ȫ ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, țĮȚ țȚȞįȪȞȦȞ İȜİȣșȑȡȦıȠȞ.
ǻȩȟĮ...

ȅȪȤ ȒȝĮȡIJȑ ʌȠIJȑ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, ȐȜȜȠȢ, İȪıʌȜĮȖȤȞİ, ȦȢ İȖȫ, ȋȡȚıIJȑ ȝȠȣ, Ƞ ȐșȜȚȠȢ,
įȚȩ ıȪ ıȫıȠȞ țĮȚ țȠȜȐıİȦȢ İȟȐȡʌĮıȠȞ.
ȀĮȓ ȞȪȞ...

ȃȪȞ ȃĮȠȪȢ ĬİȠȪ, IJȠȣ İȞ ıȠȓ ȁȩȖȠȣ ıțȘȞȫıĮȞIJȠȢ, įİȓȟȠȞ İȣıʌȜȐȖȤȦȢ, ȫ
ȆĮȡșȑȞİ ǹȖȞȒ, IJȠȣȢ IJȘ șİȡȝȒ İȖțĮȣȤȦȝȑȞȠȣȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ȈȠȣ.

ȍįȒ Ȣ'
ǿȜȐıșȘIJȓ ȝȠȚ ȈȦIJȒȡ, ʌȠȜȜĮȓ ȖȐȡ ĮȚ ĮȞȠȝȓĮȚ ȝȠȣ, țĮȓ İț ȕȣșȠȪ IJȫȞ țĮțȫȞ,
ĮȞȐȖĮȖİ įȑȠȝĮȚ, ʌȡȩȢ ıȑ ȖȐȡ İȕȩȘıĮ, țĮȓ İʌȐțȠȣıȩȞ ȝȠȣ, Ƞ ĬİȩȢ IJȒȢ ıȦIJȘȡȓĮȢ
ȝȠȣ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ĬİȡȐʌİȣıȠȞ, ǿȘıȠȪ ȥȣȤȒȢ IJĮ ȩȝȝĮIJĮ įȑȠȝĮȚ, IJȣijȜȫIJIJȠȞIJĮ IJȠȣ ȠȓțIJȡȠȪ, Ĭİȑ
ȝȠȣ, țĮȚ ijȫIJȚıȠȞ șİȓĮ ıȠȣ ȜĮȝʌȡȩIJȘIJȚ, ȓȞĮ ĮȞȣȝȞȫ ıİ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ ʌȠȜȣȑȜİİ.
ǻȩȟĮ ȈȠȚ Ƞ ĬİȩȢ ȘȝȫȞ įȩȟĮ ȈȠȓ.

ǼȜȑȘıȠȞ ȝİ, ȈȫIJİȡ, IJȠȞ ȐıȦIJȠȞ țĮȚ IJĮȜĮȓʌȦȡȠȞ, ȖȜȣțȪIJĮIJİ ǿȘıȠȪ, țĮȚ ȡȪıĮȚ
țĮțȫıİȦȢ țĮȚ ȞȩıȦȞ IJȠȞ įȠȪȜȠȞ, ıȠȣ țĮȚ IJȦȞ IJȠȣ ǺİȜȓĮȡ IJİȤȞĮıȝȐIJȦȞ ȝİ
ĮʌȐȜȜĮȟȠȞ.
ǻȩȟĮ...

ȅ ʌȐșİıȚ ȤĮȜİʌȠȓȢ, İȖțȣȜȚȞįȠȪȝİȞȠȢ ʌȐȞIJȠIJİ, ȖȜȣțȪIJĮIJİ ǿȘıȠȪ, ʌȡȠȢ ıİ
țĮIJĮijİȪȖȦȞ ȞȪȞ, ȗȘIJȫ IJȘȞ ĮȞȐȡȡȦıȚȞ. ȈȪ įİ, ǿȘıȠȪ, ȦȢ ȈȦIJȒȡ ĮȣIJȒȞ ȝȠȚ
įȫȡȘıĮȚ.
ȀĮȓ ȞȪȞ...

ȃİțȡȐȞ ĮʌİȡȖȐıĮȚ ȞȪȞ, ȑIJȚ ȗȫıĮȞ, ȆĮȞȐıʌȚȜİ, țĮțȓĮȞ ȝȠȣ, țĮȚ ȥȣȤȒȢ IJȘȞ
ȞȑțȡȦıȚȞ ȗȫȦıȠȞ, ȦȢ ȗȦȒȢ ȖİȞȞȒıĮıĮ, ȤȠȡȘȖȠȞ IJȠȞ șİȓȠȞ, ȓȞĮ ʌȩșȦ ȝİȖĮȜȪȞȦ
ıİ.

ǻȚȐıȦıȠȞ, Įʌȩ țȚȞįȪȞȦȞ, ȖȜȣțȪIJĮIJİ ǿȘıȠȣ ȝȠȣ, IJȠȣȢ ȣʌȩ IJȘȞ ĬİȓĮȞ ıțȑʌȘȞ ȈȠȣ
țĮIJĮijİȪȖȠȞIJĮȢ, țĮȚ įȫȡȘıĮȚ ĮȝĮȡIJȚȫȞ IJȘȞ ıȣȖȖȞȫȝȘȞ.

DZȤȡĮȞIJİ, Ș įȚȐ ȜȩȖȠȣ IJȩȞ ȁȩȖȠȞ ĮȞİȡȝȘȞİȪIJȦȢ, İʌ' İıȤȐIJȦȞ IJȫȞ ȘȝİȡȫȞ
IJİțȠȪıĮ, įȣıȫʌȘıȠȞ, ȫȢ ȑȤȠȣıĮ ȝȘIJȡȚțȒȞ ʌĮȡȡȘıȓĮȞ.

ǿİȡİȪȢ
ǼȜȑȘıȠȞ ȘȝȐȢ Ƞ ĬİȩȢ țĮIJȐ IJȠ ȝȑȖĮ İȜİȩȢ ȈȠȣ, įİȩȝİșȐ ȈȠȣ, İʌȐțȠȣıȠȞ țĮȚ
İȜȑȘıȠȞ. ȀȪȡȚİ İȜȑȘıȠȞ (Ȗ')
DzIJȚ įİȩȝİșĮ ȣʌȑȡ IJȠȣ ǹȡȤȚİʌȚıțȩʌȠȣ ȘȝȫȞ (įİȚȞȩȢ) țĮȚ ʌȐıȘȢ IJȘȢ İȞ ȋȡȚıIJȫ
ȘȝȫȞ ĮįİȜijȩIJȘIJȠȢ. ȀȪȡȚİ İȜȑȘıȠȞ (Ȗ')
DzIJȚ įİȩȝİșĮ ȣʌȑȡ İȜȑȠȣȢ, ȗȦȒȢ, İȚȡȒȞȘȢ, ȣȖİȓĮȢ, ıȦIJȘȡȓĮȢ, İʌȚıțȑȥİȦȢ,
ıȣȖȤȦȡȒıİȦȢ țĮȚ ĮijȑıİȦȢ IJȦȞ ĮȝĮȡIJȚȫȞ IJȦȞ įȠȪȜȦȞ IJȠȣ ĬİȠȪ, ʌȐȞIJȦȞ IJȦȞ
İȣıİȕȫȞ țĮȚ ȠȡșȠįȩȟȦȞ ȤȡȚıIJȚĮȞȫȞ, IJȦȞ țĮIJȠȚțȠȪȞIJȦȞ țĮȚ ʌĮȡİʌȚįȘȝȠȪȞIJȦȞ
İȞ IJȘ (țȫȞȘ, ʌȩȜȘ) IJĮȪIJȘ, IJȦȞ İȞȠȡȚIJȫȞ, İʌȚIJȡȩʌȦȞ, ıȣȞįȠȡȠȝȘIJȫȞ țĮȚ
ĮijİȚȡȦIJȫȞ IJȠȣ ĮȖȓȠȣ ȞĮȠȪ IJȠȪIJȠȣ. ȀȪȡȚİ İȜȑȘıȠȞ (Ȗ')
DzIJȚ įİȩȝİșĮ ȣʌȑȡ IJȦȞ įȠȪȜȦȞ IJȠȣ ĬİȠȪ, (ȠȞȩȝĮIJĮ).
ǵIJȚ İȜİȒȝȦȞ țĮȚ ijȚȜȐȞșȡȦʌȠȢ ĬİȩȢ ȣʌȐȡȤİȚȢ, țĮȚ ıȠȚ IJȘȞ įȩȟĮȞ ĮȞĮʌȑȝʌȠȝİȞ,
IJȦ ȆĮIJȡȓ țĮȚ IJȦ ȊȚȫ țĮȚ IJȦ ǹȖȓȦ ȆȞİȪȝĮIJȚ, ȞȣȞ țĮȚ Įİȓ țĮȚ İȚȢ IJȠȣȢ ĮȚȫȞĮȢ IJȦȞ
ĮȚȫȞȦȞ. ǹȝȒȞ.

ȀȠȞIJȐțȚȠȞ dzȤȠȢ ȕ'
īȜȣțȪIJĮIJİ ǿȘıȠȪ, Ƞ IJȠȞ DZıȦIJȠȞ ıȫıĮȢ, țĮȚ IJȘȞ ȆȩȡȞȘȞ ʌȡȠıįİȟȐȝİȞȠȢ, ǿȘıȠȪ
ȝȠȣ țĮȚ IJȘȞ ǹȚȝȩȡȡȠȣȞ ĮijȒ ȚĮıȐȝİȞȠȢ, țĮȝȑ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ, ȖȜȣțȪIJĮIJİ, IJȠȞ
ȐıȦIJȠȞ, ȠȓțIJİȚȡȠȞ țĮȚ ȡȪıĮȚ İț ʌȐȞIJȦȞ IJȦȞ ȕȚȦIJȚțȫȞ ʌİȚȡĮIJȘȡȓȦȞ țĮȚ șȜȓȥİȦȞ,
țĮȚ ıȫıȠȞ, İȣİȡȖȑIJĮ ǿȘıȠȪ, ȦȢ ijȚȜȐȞșȡȦʌȠȢ.

ǹ' ǹȞIJȓijȦȞȠȞ
dzȤȠȢ į'
Ǽț ȞİȩIJȘIJȩȢ ȝȠȣ, ʌȠȜȜȐ ʌȠȜİȝİȓ ȝİ ʌȐșȘ, ĮȜȜ' ĮȣIJȩȢ ĮȞIJȚȜĮȕȠȪ, țĮȓ ıȫıȠȞ,
ȈȦIJȒȡ ȝȠȣ. (įȓȢ)
ȅȚ ȝȚıȠȪȞIJİȢ ȈȚȫȞ, ĮȚıȤȪȞșȘIJİ Įʌȩ IJȠȪ ȀȣȡȓȠȣ, ȫȢ ȤȩȡIJȠȢ ȖȐȡ, ʌȣȡȓ ȑıİıșİ
ĮʌİȟȘȡĮȝȝȑȞȠȚ. (įȓȢ)
ǻȩȟĮ...

ǹȖȓȦ ȆȞİȪȝĮIJȚ, ʌȐıĮ ȥȣȤȒ ȗȦȠȪIJĮȚ, țĮȓ țĮșȐȡıİȚ ȣȥȠȪIJĮȚ, ȜĮȝʌȡȪȞİIJĮȚ IJȒ
ȉȡȚĮįȚțȒ ȝȠȞȐįȚ, ȚİȡȠțȡȣijȓȦȢ.
ȀĮȓ ȞȪȞ...

ǹȖȓȦ ȆȞİȪȝĮIJȚ, ĮȞĮȕȜȪȗİȚ IJȐ IJȒȢ ȤȐȡȚIJȠȢ ȡİȓșȡĮ, ĮȡįİȪȠȞIJĮ ȐʌĮıĮȞ IJȒȞ țIJȓıȚȞ,
ʌȡȩȢ ȗȦȠȖȠȞȓĮȞ.

ȆȡȠțİȓȝİȞȠȞ
ǼıȘȝİȚȫșȘ İij'ȘȝȐȢ IJȠ ijȫȢ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıȠȣ, ȀȪȡȚİ.
ȈIJȓȤ. ȉȚ ĮȞIJĮʌȠįȫıȠȝİȞ IJȦ ȀȣȡȓȦ ʌİȡȓ ʌȐȞIJȦȞ ȫȞ ĮȞIJĮʌȑįȦțİȞ ȘȝȓȞ.
ȉȠ ijȫȢ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıȠȣ, ȀȪȡȚİ, İıȘȝİȚȫșȘ İij'ȘȝȐȢ.
ǿİȡİȪȢ: ȀĮȚ ȣʌȑȡ IJȠȣ țĮIJĮȟȚȦșȒȞĮȚ ȘȝȐȢ IJȘȢ ĮțȡȠȐıİȦȢ IJȠȣ ĮȖȓȠȣ ǼȣĮȖȖİȜȓȠȣ,
ȀȪȡȚȠȞ IJȠȞ ĬİȩȞ ȘȝȫȞ ȚțİIJİȪıȦȝİȞ.
ȋȠȡȩȢ: ȀȪȡȚİ, İȜȑȘıȠȞ (Ȗ').
ǿİȡİȪȢ: ȈȠijȓĮ. ȅȡșȠȓ, ĮțȠȪıȦȝİȞ IJȠȪ ĮȖȓȠȣ ǼȣĮȖȖİȜȓȠȣ.
ǿİȡİȪȢ: ǼȚȡȒȞȘ ʌȐıȚ.
ȋȠȡȩȢ: ȀĮȓ IJȫ ȆȞİȪȝĮIJȓ ıȠȣ.
ǿİȡİȪȢ: Ǽț IJȠȪ țĮIJȐ ȁȠȣțȐȞ ĮȖȓȠȣ ǼȣĮȖȖİȜȓȠȣ IJȠ ĮȞȐȖȞȦıȝĮ.
ǿİȡİȪȢ: ȆȡȩıȤȦȝİȞ.
ȋȠȡȩȢ: ǻȩȟĮ ıȠȚ, ȀȪȡȚİ, įȩȟĮ ıȠȚ.

ǼȣĮȖȖȑȜȚȠȞ. Ǽț IJȠȪ țĮIJȐ ȁȠȣțȐȞ (țİij. Ĭ' 51-57 țĮȚ ǿ' 22-24)
ȉȦ țĮȚȡȫ İțİȓȞȦ İȖȑȞİIJȠ įİ İȞ IJȦ ıȣȝʌȜȘȡȠȪıșĮȚ IJĮȢ ȘȝȑȡĮȢ IJȘȢ ĮȞĮȜȒȥİȦȢ
ĮȣIJȠȪ țĮȚ ĮȣIJȩȢ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠȞ ĮȣIJȠȪ İıIJȒȡȚȟİȞ IJȠȣ ʌȠȡİȪİıșĮȚ İȚȢ ǿİȡȠȣıĮȜȒȝ.
ȀĮȚ ĮʌȑıIJİȚȜİȞ ĮȖȖȑȜȠȣȢ ʌȡȠ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĮȣIJȠȪ țĮȚ ʌȠȡİȣșȑȞIJİȢ İȚıȒȜșȠȞ İȚȢ
țȫȝȘȞ ȈĮȝĮȡİȚIJȫȞ ȫıIJİ İIJȠȚȝȐıĮȚ ĮȣIJȫ. ȀĮȚ ȠȪț İįȑȟĮȞIJȠ ĮȣIJȩȞ, ȩIJȚ IJȠ
ʌȡȠıȫʌȠȞ ĮȣIJȠȪ ȒȞ ʌȠȡİȣȩȝİȞȠȞ İȚȢ ǿİȡȠȣıĮȜȒȝ. ǿįȩȞIJİȢ įİ ȠȚ ȝĮșȘIJĮȓ ĮȣIJȠȪ
ǿȐțȦȕȠȢ țĮȚ ǿȦȐȞȞȘȢ, İȓʌȠȞ. ȀȪȡȚİ, șȑȜİȚȢ İȓʌȦȝİȞ ʌȪȡ țĮIJĮȕȒȞĮȚ Įʌȩ IJȠȣ
ȠȣȡĮȞȠȪ, țĮȚ ĮȞĮȜȫıĮȚ ĮȣIJȠȪȢ, ȦȢ țĮȚ ǾȜȓĮȢ İʌȠȚȘıİ; ȈIJȡĮijİȓȢ įİ, İʌİIJȓȝȘıİȞ
ĮȣIJȠȓȢ, țĮȚ İȓʌİȞ. ȅȪț ȠȓįĮIJİ ȠȓȠȣ ʌȞİȪȝĮIJȠȢ ȑıIJİ ȣȝİȓȢ, Ƞ ȖȐȡ ȊȚȩȢ IJȠȣ
ĮȞșȡȫʌȠȣ ȠȪț ȒȜșİ ȥȣȤȐȢ ĮȞșȡȫʌȦȞ ĮʌȠȜȑıĮȚ, ĮȜȜȐ ıȫıĮȚ. ȀĮȚ İʌȠȡİȪșȘıĮȞ
İȚȢ İIJȑȡĮȞ țȫȝȘȞ. ǼȖȑȞİIJȠ įİ ʌȠȡİȣȠȝȑȞȦȞ ĮȣIJȫȞ İȞ IJȘ Ƞįȫ ȑȜİȖİ IJȠȚȢ
ĮțȠȜȠȣșȠȪıȚȞ ĮȣIJȫ. ȆȐȞIJĮ ȝȠȓ ʌĮȡİįȩșȘ ȣʌȩ IJȠȣ ȆĮIJȡȩȢ ȝȠȣ, țĮȚ ȠȣįİȓȢ
ȖȚȞȫıțİȚ IJȚȢ İıIJȚȞ Ƞ ȊȚȩȢ, İȚ ȝȘ Ƞ ȆĮIJȒȡ țĮȚ IJȚȢ İıIJȚȞ Ƞ ȆĮIJȒȡ, İȚ ȝȘ Ƞ ȊȚȩȢ, țĮȚ Ȧ
İȐȞ ȕȠȪȜȘIJĮȚ Ƞ ȊȚȩȢ ĮʌȠțĮȜȪȥĮȚ. ȀĮȚ ıIJȡĮijİȓȢ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ȂĮșȘIJȐȢ țĮIJ' ȚįȓĮȞ
İȓʌİ. ȂĮțȐȡȚȠȚ ȠȚ ȠijșĮȜȝȠȓ ȠȚ ȕȜȑʌȠȞIJİȢ Ȑ ȕȜȑʌİIJİ, ȜȑȖȦ ȖĮȡ ȣȝȓȞ ȩIJȚ ʌȠȜȜȠȓ
ʌȡȠijȒIJĮȚ țĮȚ ȕĮıȚȜİȓȢ ȘșȑȜȘıĮȞ ȚįİȓȞ Ȑ ȣȝİȓȢ ȕȜȑʌİIJİ, țĮȚ ȠȪț İȓįȠȞ, țĮȚ
ĮțȠȪıĮȚ Ȑ ĮțȠȪİIJİ țĮȚ ȠȪț ȒțȠȣıĮȞ. ȀĮȚ įȚİʌȠȡİȪİIJȠ țĮIJȐ ʌȩȜİȚȢ țĮȚ țȫȝĮȢ
įȚįȐıțȦȞ, țĮȚ ʌȠȡİȓĮȞ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȢ İȚȢ ǿİȡȠȣıĮȜȒȝ.

ȋȠȡȩȢ: ǻȩȟĮ ıȠȚ, ȀȪȡȚİ, įȩȟĮ ıȠȚ.
ǻȩȟĮ... dzȤȠȢ ȕ'

ȆȐIJİȡ, ȁȩȖİ, ȆȞİȪȝĮ, ȉȡȚȐȢ Ș İȞ ȂȠȞȐįȚ, İȟȐȜİȚȥȠȞ IJȐ ʌȜȒșȘ, IJȫȞ İȝȫȞ
İȖțȜȘȝȐIJȦȞ.
ȀĮȓ ȞȪȞ...

ȉĮȓȢ IJȒȢ ĬİȠIJȩțȠȣ, ʌȡİıȕİȓĮȚȢ, ǼȜİȒȝȠȞ, İȟȐȜİȚȥȠȞ IJȐ ʌȜȒșȘ, IJȫȞ İȝȫȞ
İȖțȜȘȝȐIJȦȞ.
ȈIJȓȤ. ǼȜȑȘıȩȞ ȝİ, Ƞ ĬİȩȢ, țĮIJȐ IJȩ ȝȑȖĮ ȑȜİȩȢ ıȠȣ, țĮȓ țĮIJȐ IJȩ ʌȜȒșȠȢ IJȫȞ
ȠȚțIJȚȡȝȫȞ ıȠȣ İȟȐȜİȚȥȠȞ IJȩ ĮȞȩȝȘȝȐ ȝȠȣ.

dzȤȠȢ ʌȜ. ȕ' ǵȜȘȞ ĮʌȠșȑȝİȞȠȚ
ǿȘıȠȪ ȖȜȣțȪIJĮIJİ, IJȦȞ ȅȡșȠįȩȟȦȞ IJȠ țȜȑȠȢ, ǿȘıȠȪ ȝĮțȡȩșȣȝİ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ,
ıȫıȩȞ ȝİ IJȠȞ ȠȚțȑIJȘȞ ıȠȣ, ǿȘıȠȪ, ȡȪıĮȓ ȝİ ĮıșİȞİȓĮȢ ʌȐıȘȢ, ǿȘıȠȪ ȝȠȣ
ȦȡĮȚȩIJĮIJİ, IJȠȞ ʌȡȠıȚȩȞIJĮ ıȠȚ, țĮȚ ʌȡȠȢ ıİ, ȈȦIJȒȡ țĮIJĮijİȪȖȠȞIJĮ, țĮȚ ȝȩȞȠȢ ȦȢ
ijȚȜȐȞșȡȦʌȠȢ, IJȘȢ ȤİȚȡȩȢ IJȠȣ įȡȐțȠȞIJȠȢ ȝİ İȟȐȡʌĮıȠȞ, ʌĮșȫȞ țĮȚ țȚȞįȪȞȦȞ,
ȈȦIJȒȡ ȝȠȣ ǿȘıȠȪ İȜİȣșİȡȫȞ, țĮȚ IJȠȚȢ șİıȝȠȓȢ ıȠȣ ʌȡȠıȑȤİȚȞ ȝİ, ǿȘıȠȪ,
ǹȟȓȦıȠȞ.

DzIJİȡĮ ĬİȠIJȠțȓĮ
ȅȣįİȓȢ ʌȡȠıIJȡȑȤȦȞ İʌȓ ıȠȓ, țĮIJȘıȤȣȝȑȞȠȢ Įʌȩ ıȠȪ İțʌȠȡİȪİIJĮȚ, ĮȖȞȒ ȆĮȡșȑȞİ
ĬİȠIJȩțİ, ĮȜȜ' ĮȚIJİȓIJĮȚ IJȒȞ ȤȐȡȚȞ, țĮȓ ȜĮȝȕȐȞİȚ IJȩ įȫȡȘȝĮ, ʌȡȩȢ IJȩ ıȣȝijȑȡȠȞ
IJȒȢ ĮȚIJȒıİȦȢ.

ȂİIJĮȕȠȜȒ IJȫȞ șȜȚȕȠȝȑȞȦȞ, ĮʌĮȜȜĮȖȒ IJȫȞ ĮıșİȞȠȪȞIJȦȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ, ĬİȠIJȩțİ
ȆĮȡșȑȞİ, ıȫȗİ ʌȩȜȚȞ țĮȓ ȜĮȩȞ, IJȫȞ ʌȠȜİȝȠȣȝȑȞȦȞ Ș İȚȡȒȞȘ, IJȫȞ ȤİȚȝĮȗȠȝȑȞȦȞ
Ș ȖĮȜȒȞȘ, Ș ȝȩȞȘ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȫȞ ʌȚıIJȫȞ.

ǿİȡİȪȢ: ȈȫıȠȞ, Ƞ ĬİȩȢ, IJȠȞ ȜĮȩȞ ıȠȣ...

. . . . . ‡ . . . . . . . . . . . .. . ' . . . . . ‡ . . . . . . . ‡ . . . . . . ' . . . . . . ' . . . . . ' ‡ . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->