DEKLINABIDE TAULAK

KASUA

SINGULARRA

PLURALA

MUGAGABEA Izen arruntak Izen bereziak -Ø -(E)K -(R)I -(R)EN -(R)EKIN -(R)ENTZAT -(E)Z -(E)N -(E)TIK -(E)RA -(E)RAINO -(E)RANTZ -(E)KO -(E)RAKO -(R)IK -TZAT -(R)ENGAN -(R)ENGANDIK -(R)ENGANA -(R)ENGANAINO -(R)ENGANANTZ -(R)ENGANAKO -(R)ENGATIK

NOR NORK NORI NOREN NOREKIN NORENTZAT ZERTAZ (zerez) NON NONDIK NORA NORAINO NORANTZ NONGO NORAKO PARTITIBOA NORTZAT NORENGAN NORENGANDIK NORENGANA NORENGANAINO NORENGANANTZ NORENGANAKO NORENGATIK 1. A+A=A A+E=E E + A = EA E + E = EE 2.

-A -AK -ARI -AREN -AREKIN -ARENTZAT -AZ -(E)AN -(E)TIK -(E)RA -(E)RAINO -(E)RANTZ -(E)KO -(E)RAKO -----------ARENGAN -ARENGANDIK -ARENGANA -ARENGANAINO -ARENGANANTZ -ARENGANAKO -ARENGATIK

-AK -EK -EI -EN -EKIN -ENTZAT -EZ -ETAN -ETATIK -ETARA -ETARAINO -ETARANTZ -ETAKO -ETARAKO ------------ENGAN -ENGANDIK -ENGANA -ENGANAINO -ENGANANTZ -ENGANAKO -ENGATIK

-Ø -(E)K -(R)I -(R)EN -(R)EKIN -(R)ENTZAT -(E)Z -(E)TAN -(E)TATIK -(E)TARA -(E)TARAINO -(E)TARANTZ -(E)TAKO -(E)TARAKO -(R)IK -TZAT -(R)ENGAN -(R)ENGANDIK -(R)ENGANA -(R)ENGANAINO -(R)ENGANANTZ -(R)ENGANAKO -(R)ENGATIK

: neskaren, arbolan, anaiari,... : nesken, arboletan, anaiei,... : umeari, etxearen,... : umeentzat, etxeetatik,...

(e) : kontsonantez amaitutako hitzekin: mutilek, sudurretik,... (r) : bokalez amaitutako hitzekin: umeri, ikaslerekin,...

3. NON kasutik eratorrietakoek zenbait irregulartasun dituzte: a) Leku-izen bereziek mugagabean “ta” galdu egiten dute. Adibidez: Bilbon, Gasteizko, Baionatik,... b) Singularrean, NON kasua salbuespena da: “-(e)an”. Gainerako kasuek ez dute artikulurik (-a) hartzen: mendiko, mendira, menditik,... 4. “a” organikoaz bukaturiko leku-izenek (Azkoitia, Bizkaia, Basaburua, Iruñea, Azpeitia, Britania Handia, Deustua, Ermua, etab.) partitiboan (Azkoitirik), leku-genitiboan (Azkoitiko), Adlatiboetan (Azkoitirantz, Azkoitira, Azkoitiraino) eta ablatiboetan (Azkoititik) azken “a” galdu egiten dute, izen arrunten deklinabidea baitute eredu (mendian/Azkoitian, baina mendiko/Azkoitiko eta ez *Azkoitiako). 5. Mugatu pluralean plural hurbila izenenkoa erabiltzen da, batez ere bizkaieraz, hurbiltasuna adierazteko; bizigabe nahiz bizidunekin erabiltzen da. Deklinabide hurbilean -a-ren ordez -o- erabiltzen da mugatzaile gisa (mendiok/haranok, mendioi/haranoi, mendion/haranon,...)

DEKLINABIDE TAULAK

ERAKUSLEAK
NOR NORK NORI NOREN NOREKIN NORENTZAT ZERTAZ NON NONDIK NORA NORAINO NORANTZ NONGO NORAKO NORENGAN NORENGANDIK NORENGANA NORENGANAINO NORENGANANTZ NORENGANAKO NORENGATIK hau honek honi honen honekin honentzat honetaz honetan honetatik honetara honetaraino honetarantz honetako honetarako honengan honengandik honengana honenganaino honenganantz honenganako hone(n)gatik hori horrek horri horren horrekin horrentzat horretaz horretan horretatik horretara horretaraino horretarantz horretako horretarako horrengan horrengandik horrengana horrenganaino horreganantz horrenganako horre(n)gatik hura hark hari haren harekin harentzat hartaz hartan hartatik hartara hartaraino hartarantz hartako hartarako harengan harengandik harengana harenganaino harenganantz harenganako har(en)gatik hauek hauek hauei hauen hauekin hauentzat hauetaz hauetan hauetatik hauetara hauetaraino hauetarantz hauetako hauetarako hauengan hauengandik hauengana hauenganaino hauenganantz hauenganako hauengatik horiek horiek horiei horien horiekin horientzat horietaz horietan horietatik horietara horietaraino horietarantz horietako horietarako horiengan horiengandik horiengana horienganaino horienganantz horienganako horiengatik haiek haiek haiei haien haiekin haientzat haietaz haietan haietatik haietara haietaraino haietarantz haietako haietarako haiengan haiengandik haiengana haienganaino haienganantz haienganako haiengatik

PERTSONA IZENORDAINAK
NOR NORK NORI NOREN NOREKIN NORENTZAT ZERTAZ NORENGAN NORENGANDIK NORENGANA ni nik niri nire nirekin niretzat nitaz ni(re)gan ni(re)gandik ni(re)gana hi hik hiri hire hirekin hiretzat hitaz hi(re)gan hi(re)gandik hi(re)gana zu zuk zuri zure zurekin zuretzat zutaz zu(re)gan zu(re)gandik zu(re)gana hura hark hari haren harekin harentzat hartaz harengan harengandik harengana gu guk guri gure gurekin guretzat gutaz gu(re)gan gu(re)gandik gu(re)gana zuek zuek zuei zuen zuekin zuentzat zuetaz zuengan zuengandik zuengana haiek haiek haiei haien haiekin haientzat haietaz haiengan haiengandik haiengana

NORENGANAINO ni(re)ganaino hi(re)ganaino zu(re)ganaino harenganaino gu(re)ganaino zuenganaino haienganaino NORENGANANTZ ni(re)ganantz hi(re)ganantz zu(re)ganantz harenganantz gu(re)ganantz zuenganantz haienganantz NORENGANAKO NORENGATIK ni(re)ganako hi(re)ganako ni(re)gatik hi(re)gatik zu(re)ganako harenganako gu(re)ganako zuenganako haienganako zu(re)gatik harengatik gu(re)gatik zuengatik haiengatik

DEKLINABIDE TAULAK

GALDETZAILEAK NOR NORK NORI NOREN NOREKIN NORENTZAT ZERTAZ NON NONDIK NORA NORAINO NORANTZ NONGO NORAKO NORENGAN NORENGANDIK NORENGANA nortzuk nortzuek nortzuei nortzuen nortzuekin nortzuentzat nortzuetaz ----------------------------------------nortzuengan nortzuengandik nortzuengana zer zerk zeri zeren zerekin zerentzat zertaz zerez zertan zertatik zertara zertaraino zertarantz zereko zertarako ---------------zein zeinek zeini zeinen zeinekin zeinentzat zeinetaz zeinez zeinetan zeinetatik zeinetara zeinetaraino zeinetarantz zeinetako zeinetarako zeinengan zeinengandik zeinengana zeinenganaino zeinenganantz zeinenganako zeinengatik zeintzuk zeintzuek zeintzuei zeintzuen zeintzuekin zeintzuentzat zeintzuetaz zeintzuez zeintzuetan zeintzuetatik zeintzuetara zeintzuetaraino zeintzuetarantz zeintzuetako zeintzuetarako zeintzuengan zeintzuengandik zeintzuengana zenbat zenbatek zenbatei zenbaten zenbatekin zenbatentzat zenbatetaz zenbatez zenbate(t)an zenbatetatik zenbatetara zenbatetaraino zenbatetarantz zenbate(ta)ko zenbatetarako zengatengan zenbatengandik zenbatengana

NORENGANAINO nortzuenganaino -----NORENGANANTZ nortzuenganantz -----NORENGANAKO NORENGATIK nortzuenganako -----nortzuengatik zergatik

zeintzuenganaino zenbatenganaino zeintzuenganantz zenbatenganantz zeintzuenganako zeintzuengatik zenbatenganako zenbatengatik

GALDETZAILEETATIK ERATORRITAKO FORMAK ezer ezein ezertarako ezelan ezergatik -----inor inork inori inoren inon inongo inora inondik inoiz inola zerbait -----zerbaitetarako zelanbait zerbaitengatik -----norbait norbaitek norbaiti norbaiten nonbait nonbaiteko norabait nonbaitetik noizbait nolabait zer edo zer -----zer edo zertarako zer edo zelan zer edo zergatik -----nor edo nor nor edo nork nor edo nori nor edo noren non edo non non edo nongo nora edo nora nondik edo nondik noiz edo noiz nola edo nola edozer edozein edozertarako edozelan edozergatik edozenbat edonor edonork edonori edonoren edonon edonongo edonora edonondik edonoiz edonola zernahi zein-nahi zernahitarako zelan-nahi zernahirengatik zenbati-nahi nornahi nornahik nornahiri nornahiren non-nahi non-nahiko noranahi nondik-nahi noiznahi nolanahi

DEKLINABIDE TAULAK

LEKU ADITZONDOAK
NON NONDIK NORA NORAINO NORANTZ NONGO NORAKO hemen hemendik hona honaino honantz hemengo honako hor hortik horra horraino horrantz horko horrako han handik hara haraino harantz hango harako

BAT MUGATUA NOR NORK NORI NOREN NOREKIN NORENTZAT ZERTAZ (ZEREZ) NON NONDIK NORA NORAINO NORANTZ NONGO NORAKO NORENGAN NORENGANDIK NORENGANA NORENGANAINO NORENGANANTZ NORENGANAKO NORENGATIK BATA BATAK BATARI BATAREN BATAREKIN BATARENTZAT BATAZ BATEAN BATETIK BATERA BATERAINO BATERANTZ BATEKO BATERAKO BATARENGAN BATARENGANDIK BATARENGANA BATARENGANAINO BATARENGANANTZ BATARENGANAKO BATARENGATIK BAT BATEK BATI BATEN BATEKIN BATENTZAT BATEZ BATEAN / BATEN BATETIK BATERA BATERAINO BATERANTZ BATEKO BATERAKO BATENGAN BATENGANDIK BATENGANA BATENGANAINO BATENGANANTZ BATENGANAKO BATE(N)GATIK MUGAGABEA BATZUK BATZUEK BATZUEI BATZUEN BATZUEKIN

BATZUK

BATZUENTZAT BATZUEZ BATZUETAN BATZUETATIK BATZUETARA BATZUETARAINO BATZUETARANTZ BATZUETAKO BATZUETARAKO BATZUENGAN BATZUENGANDIK BATZUENGANA BATZUENGANAINO BATZUENGANANTZ BATZUENGANAKO BATZUENGATIK

BAT hitzak deklinabide mugagabearen formak hartzen ditu. Dena den, BESTE hitzaren agerraldi mugatuaren eranginpean dagoenean, ez bestela, deklinabide mugatuko formak hartzen ditu “bata txikia zen, bestea handia”.

DEKLINABIDE TAULAK

HIRU KASUAK NOR NORK NORI NOREN NOREKIN NORENTZAT PARTITIBOA NON NONDIK NORA NORAINO NORANTZ NONGO NORAKO NORENGAN NORENGANDIK NORENGANA MUGAGABEA HIRU HIRUK HIRURI HIRUREN HIRUREKIN HIRURENTZAT HIRURIK HIRUTAN HIRUTATIK HIRUTARA HIRUTARAINO HIRUTARANTZ HIRUTAKO HIRUTARAKO HIRURENGAN HIRURENGANDIK HIRURENGANA PLURALA HIRURAK HIRUREK HIRUREI HIRUREN HIRUREKIN HIRURENTZAT HIRUREZ -----HIRURETAN HIRURETATIK HIRURETARA HIRURETARAINO HIRURETARANTZ HIRURETAKO HIRURETARAKO HIRURENGAN HIRURENGANDIK HIRURENGANA HIRURENGANAINO HIRURENGANANTZ HIRURENGANAKO HIRURENGATIK MUGAGABEA LAU LAUK LAURI LAUREN LAUREKIN LAURENTZAT LAUREZ LAURIK LAUTAN LAUTATIK LAUTARA LAUTARAINO LAUTARANTZ LAUTAKO LAUTARAKO LAURENGAN LAURENGANDIK LAURENGANA LAURENGANAINO LAURENGANANTZ LAURENGANAKO LAURENGATIK

LAU PLURALA LAURAK LAUREK LAUREI LAUREN LAUREKIN LAURENTZAT LAUREZ -----LAURETAN LAURETATIK LAURETARA LAURETARAINO LAURETARANTZ LAURETAKO LAURETARAKO LAURENGAN LAURENGANDIK LAURENGANA LAURENGANAINO LAURENGANANTZ LAURENGANANTZ LAURENGATIK

ZERTAZ (ZEREZ) HIRUREZ

NORENGANAINO HIRURENGANAINO NORENGANANTZ HIRURENGANANTZ NORENGANAKO NORENGATIK HIRURENGANAKO HIRURENGATIK

HIRU eta LAU izenak direnean, bokalez bukatzen diren gainerako izenak bezala deklinatzen dira (“hiruak eta lauak oso ongi marrazten ditu, baina gainerako zenbakiak oraindik ez ditu ikasi.”); izenordainaren funtzioa dutenean, berriz, laukian ageri bezala deklinatzen dira (“zazpi haur hurbildu ziren: lehenengo hirurek goxoki bana hartu zuten, baina beste laurak gabe gelditu ziren.”).

Laukiko formak HIRU eta LAU zenbakiei bakarrik dagozkie, eta ez HAMAHIRU, HAMALAU, HOGEITA HIRU, HOGEITA LAU, eta gainerakoei, hauen pluraleko deklinabidea HAMAHIRUAK, HAMALAUAK, HOGEITA HIRUAK, HOGEITA LAUAK, etab. baitira (“atzoko hirurak etorri ziren, baina beste hamahiruak etxean geratu ziren.”).

DEKLINABIDE TAULAK

ZENBATZAILE ZEHAZTUGABEAK ZENBATZAILEA ZENBAT BATZUK ZENBAIT ASKO GUTXI ANITZ HAGITZ FRANKO HONENBESTE HAINBAT UGARI DEZENTE NAHIKO(A) ASKI PILO BAT MORDO BAT MAKINA BAT APUR BAT PIXKA BAT PITTIN BAT ADIBIDEA ZENBAT jende_ etorri da? Pastel BATZUK ekarri ditut. ZENBAIT ikasle_ etorri da/dira. Gazte ASKO etorri da/dira. Emakume GUTXI etorri dira. ANITZ jende_ hurbildu da. HAGITZ gauza egin ditut. Arrazoi FRANKO dut/ditut hori esateko. Zertarako behar duzu HONENBESTE diru_? HAINBAT jende_ etorri da. Aurten sagar UGARI dago. Diru DEZENTE irabazi dugu. NAHIKO(A) ardo_ edan duzu dagoeneko. Badira arrazoi ASKI hori egiteko. Diru PILO BAT (diru-piloa) eman dit. Jende MORDO BAT (jende-mordoa) dago. MAKINA BAT jende_ etorri da. Utz diezadakezu diru APUR BAT. Utz diezadakezu diru PIXKA BAT. Gatz PITTIN BAT bota behar zaio. ADITZA sing./pl. pl. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing./pl. sing. sing. sing. sing. sing. sing. DEKL. mgg. pl. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. mgg. bat bat bat bat bat bat