PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

. askatasuna eta determinismoa. Interneteko web orriak. testu iruzkinak. lantzean behin. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. ebaluazioa ORD. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. 2. esperientzia estetikoa. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. Legitimazio kontzeptua... -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak... indukzioa. Teoría klasioak. egia irizpideak eta egia mailak. 1. erlijioso eta zientifikoen aurrean.. eskemak. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. Justiziaren teoriak historian zehar. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. dogmatismoa. Bakea. laburpenak. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. etnozentrismoa. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. Metafisikari loturiko gai hauetatik. teknologia). idazlan literarioen kapituluak. irakurketen komentarioak. erabili daitezke: testu tematikoak. utilitarismoa. prozedurak. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak.. metodoak... 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. Monismo eta dualismo. egokitzapen eraldatzailea (lana. natura eta kultura.. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. Arrazionalismoa... 3. iritzi artikuluak. . erlatibismo kulturala. idazlan monografikoak. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD.. sozialismoa. etab. erreportaiak. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. honen kontrako kritika nagusienak. egunkarietako berriak. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. lan gidatuak. Jainkoaren problema.2 ORD. gaitasun proiektiboa. kausalitate printzipioa. ariketak. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. -Baliabide digitalak: blogak. dedukzioa. irakaslearen azalpen magistralak. liberalismoa. Filosofia politikoa. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. web orriak. pertzepzioa.. aukeran. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. giza existentziaren zentzua.

Bizitza ederra da. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . egokitasuna.. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. Jarrerazko edukinak gainditzeko. ebaluazioro. legearen arabera. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. balioko dute. La odisea de la especie. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. koherentzia. eta gainditzen ez badu. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. Beraz. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. -Erreklamazioei dagozkiona. El misterio del solitario. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. nota minimo bat atera behar da. Munduko historiarik ederrena. kreatibitatea. berreskurapen egunean egingo du. Prozedurek. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo.. Matrix.

6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da.) -Kurtso amaieran. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . hots. ipiniko zaion nota bost izango da. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. azken nota. zatirik gabe. gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . berrekurapena izateagatik. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful