PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

erreportaiak. etab. honen kontrako kritika nagusienak... Bere zentzua eta beharrezkotasuna. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak.. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. Arrazionalismoa. liberalismoa. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. idazlan literarioen kapituluak. askatasuna eta determinismoa. esperientzia estetikoa. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. metodoak. eskemak. dedukzioa. giza existentziaren zentzua. sozialismoa.. 1. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. Bakea. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. testu iruzkinak. egia irizpideak eta egia mailak. ariketak. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. dogmatismoa.... balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna.. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. Metafisikari loturiko gai hauetatik. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. irakurketen komentarioak. utilitarismoa. -Baliabide digitalak: blogak. Justiziaren teoriak historian zehar. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. irakaslearen azalpen magistralak. lantzean behin. natura eta kultura. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. etnozentrismoa. iritzi artikuluak.. gaitasun proiektiboa. -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak.2 ORD. egokitzapen eraldatzailea (lana. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. indukzioa. prozedurak.. aukeran. egunkarietako berriak. Legitimazio kontzeptua. pertzepzioa.. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak.. laburpenak. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna.. idazlan monografikoak. erlatibismo kulturala. erabili daitezke: testu tematikoak. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera.. kausalitate printzipioa. web orriak. ebaluazioa ORD. Interneteko web orriak. teknologia). Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. . kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). lan gidatuak. 2. erlijioso eta zientifikoen aurrean. Jainkoaren problema. 3. Monismo eta dualismo. Teoría klasioak. Filosofia politikoa.

-Erreklamazioei dagozkiona. El misterio del solitario. nota minimo bat atera behar da. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. Prozedurek. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. legearen arabera. koherentzia. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. kreatibitatea. La odisea de la especie. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . egokitasuna.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko.. Bizitza ederra da.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. Beraz. Munduko historiarik ederrena. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. balioko dute. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. berreskurapen egunean egingo du. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. eta gainditzen ez badu. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. Matrix. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. ebaluazioro. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. Jarrerazko edukinak gainditzeko. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira.. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko.

zatirik gabe. ipiniko zaion nota bost izango da. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. berrekurapena izateagatik. azken nota. hots. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko.) -Kurtso amaieran. gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna).