PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

-Iturri ezberdinetatik hartutako materialak. lan gidatuak. Teoría klasioak. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. utilitarismoa. aukeran.. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. prozedurak. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. Interneteko web orriak. testu iruzkinak. indukzioa. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). irakaslearen azalpen magistralak.. 2. web orriak. 3. kausalitate printzipioa. irakurketen komentarioak. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. metodoak. egunkarietako berriak. erabili daitezke: testu tematikoak. Metafisikari loturiko gai hauetatik. dogmatismoa. Monismo eta dualismo... askatasuna eta determinismoa. iritzi artikuluak.. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. eskemak. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. egia irizpideak eta egia mailak. erreportaiak. etnozentrismoa. etab. Legitimazio kontzeptua.. sozialismoa. Justiziaren teoriak historian zehar. teknologia). bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. pertzepzioa. Arrazionalismoa. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. lantzean behin.. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. erlatibismo kulturala. gaitasun proiektiboa. natura eta kultura. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. erlijioso eta zientifikoen aurrean. -Baliabide digitalak: blogak. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. idazlan monografikoak. esperientzia estetikoa... ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. giza existentziaren zentzua.. idazlan literarioen kapituluak. Filosofia politikoa. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. laburpenak. 1.. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa.. honen kontrako kritika nagusienak. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. liberalismoa.. dedukzioa. egokitzapen eraldatzailea (lana. ariketak.. Jainkoaren problema.2 ORD. ebaluazioa ORD. . Bakea.

Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. nota minimo bat atera behar da. Matrix. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain. ebaluazioro. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. berreskurapen egunean egingo du. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. Prozedurek. Bizitza ederra da. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio.. egokitasuna.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. eta gainditzen ez badu. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. balioko dute. -Erreklamazioei dagozkiona. Munduko historiarik ederrena. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. El misterio del solitario. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. koherentzia. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko. La odisea de la especie. Beraz. kreatibitatea. legearen arabera. Jarrerazko edukinak gainditzeko. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du.. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. guztira bost puntu gutxienez atera behar da.

gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. zatirik gabe. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. berrekurapena izateagatik.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). ipiniko zaion nota bost izango da. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. hots. -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. azken nota. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan.) -Kurtso amaieran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful