PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

erreportaiak. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. 2. pertzepzioa. egokitzapen eraldatzailea (lana. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. egunkarietako berriak. dedukzioa.. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. etab. metodoak. 1. laburpenak. egia irizpideak eta egia mailak.. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. esperientzia estetikoa. kausalitate printzipioa.. Metafisikari loturiko gai hauetatik. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak.. natura eta kultura. Teoría klasioak. lantzean behin. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. irakaslearen azalpen magistralak. ariketak. gaitasun proiektiboa. utilitarismoa. lan gidatuak. Monismo eta dualismo. erabili daitezke: testu tematikoak. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera.. Legitimazio kontzeptua. idazlan literarioen kapituluak. liberalismoa. web orriak. etnozentrismoa.. -Baliabide digitalak: blogak. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. testu iruzkinak. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. dogmatismoa. . -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela... -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak.... ebaluazioa ORD. idazlan monografikoak. aukeran. indukzioa.2 ORD. eskemak. Bakea.. Arrazionalismoa.. 3.. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. askatasuna eta determinismoa. giza existentziaren zentzua. erlijioso eta zientifikoen aurrean. erlatibismo kulturala. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. Interneteko web orriak. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). Filosofia politikoa. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. Justiziaren teoriak historian zehar. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. honen kontrako kritika nagusienak. iritzi artikuluak. teknologia). Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. sozialismoa. prozedurak. irakurketen komentarioak. Jainkoaren problema. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak.

Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. Jarrerazko edukinak gainditzeko. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. eta gainditzen ez badu. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira. balioko dute. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. egokitasuna. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. Matrix.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. koherentzia.. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. nota minimo bat atera behar da. El misterio del solitario. -Erreklamazioei dagozkiona. legearen arabera.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. Prozedurek. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. ebaluazioro. berreskurapen egunean egingo du. Munduko historiarik ederrena.. Bizitza ederra da. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko. kreatibitatea.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. Beraz.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. La odisea de la especie.

zatirik gabe. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. ipiniko zaion nota bost izango da. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. berrekurapena izateagatik. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. azken nota.) -Kurtso amaieran. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . hots. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful