PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

-Iturri ezberdinetatik hartutako materialak. metodoak. utilitarismoa. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). irakaslearen azalpen magistralak. web orriak.. 1.. 2. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. liberalismoa. ariketak. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak... etnozentrismoa. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. Jainkoaren problema. Metafisikari loturiko gai hauetatik. Teoría klasioak. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko.. aukeran. lan gidatuak. esperientzia estetikoa. lantzean behin. idazlan monografikoak.. etab. ebaluazioa ORD. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. natura eta kultura. testu iruzkinak. prozedurak. 3. egunkarietako berriak. kausalitate printzipioa. indukzioa. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. Filosofia politikoa. Monismo eta dualismo.. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. Justiziaren teoriak historian zehar. dedukzioa. egia irizpideak eta egia mailak. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. . pertzepzioa.. Arrazionalismoa. teknologia). erlatibismo kulturala. honen kontrako kritika nagusienak. eskemak.2 ORD. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema.. -Baliabide digitalak: blogak. egokitzapen eraldatzailea (lana. erabili daitezke: testu tematikoak. sozialismoa. idazlan literarioen kapituluak. dogmatismoa. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. askatasuna eta determinismoa. irakurketen komentarioak.... Interneteko web orriak. erlijioso eta zientifikoen aurrean. iritzi artikuluak. Bakea. giza existentziaren zentzua.. gaitasun proiektiboa. Legitimazio kontzeptua. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak.. erreportaiak. laburpenak.

ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. Matrix. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko.. -Erreklamazioei dagozkiona. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. El misterio del solitario. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1..) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko. nota minimo bat atera behar da. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. eta gainditzen ez badu. kreatibitatea. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. legearen arabera. Beraz. koherentzia. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. Munduko historiarik ederrena. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . La odisea de la especie. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. Prozedurek. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira. Jarrerazko edukinak gainditzeko. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. balioko dute. ebaluazioro. egokitasuna. berreskurapen egunean egingo du. Bizitza ederra da.

Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan. ipiniko zaion nota bost izango da. hots. gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) .) -Kurtso amaieran. zatirik gabe. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. azken nota. -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. berrekurapena izateagatik. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful