PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

. 1. giza existentziaren zentzua. -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. eskemak. irakaslearen azalpen magistralak. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. Legitimazio kontzeptua. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. Monismo eta dualismo. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. esperientzia estetikoa. egokitzapen eraldatzailea (lana. indukzioa. erlijioso eta zientifikoen aurrean. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. Justiziaren teoriak historian zehar. Teoría klasioak.. gaitasun proiektiboa.. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. ariketak. Filosofia politikoa.. metodoak. teknologia).. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. Metafisikari loturiko gai hauetatik. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. utilitarismoa. testu iruzkinak.. sozialismoa... natura eta kultura. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. honen kontrako kritika nagusienak. . lan gidatuak. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. aukeran. askatasuna eta determinismoa. etnozentrismoa. laburpenak. egunkarietako berriak. dedukzioa. kausalitate printzipioa. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. etab. liberalismoa. ebaluazioa ORD. Bakea. pertzepzioa. idazlan literarioen kapituluak. prozedurak.. irakurketen komentarioak. idazlan monografikoak. Interneteko web orriak. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. -Baliabide digitalak: blogak.. 2.. erreportaiak. 3.. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). web orriak. dogmatismoa.. Jainkoaren problema. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. iritzi artikuluak.. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. Arrazionalismoa. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. egia irizpideak eta egia mailak. erabili daitezke: testu tematikoak. lantzean behin.2 ORD. erlatibismo kulturala.

beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. Jarrerazko edukinak gainditzeko. balioko dute.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. koherentzia. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. Munduko historiarik ederrena. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. nota minimo bat atera behar da. ebaluazioro. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA .4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. berreskurapen egunean egingo du. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola..) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. -Erreklamazioei dagozkiona. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain. kreatibitatea. Prozedurek. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. El misterio del solitario. legearen arabera. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. Beraz. eta gainditzen ez badu. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. La odisea de la especie.. Matrix. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. egokitasuna. Bizitza ederra da.

-Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da .) -Kurtso amaieran. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. berrekurapena izateagatik. zatirik gabe. ipiniko zaion nota bost izango da. hots. azken nota. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan. gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful