PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

Monismo eta dualismo. Filosofia politikoa. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. egokitzapen eraldatzailea (lana. sozialismoa. indukzioa. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. esperientzia estetikoa. idazlan monografikoak. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. irakurketen komentarioak.. natura eta kultura. Power point aplikazioan egindako aurkezpak... 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna.. erreportaiak. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. ariketak. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa.. askatasuna eta determinismoa. web orriak. iritzi artikuluak. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. ebaluazioa ORD. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. Arrazionalismoa. honen kontrako kritika nagusienak.. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. etab. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. Legitimazio kontzeptua. idazlan literarioen kapituluak. 2. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. metodoak. aukeran. egunkarietako berriak. liberalismoa. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia)..2 ORD. erlatibismo kulturala. Jainkoaren problema.. pertzepzioa. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. Justiziaren teoriak historian zehar. prozedurak.. irakaslearen azalpen magistralak. lantzean behin.. .. Teoría klasioak. erabili daitezke: testu tematikoak. giza existentziaren zentzua. -Baliabide digitalak: blogak. Metafisikari loturiko gai hauetatik. 3. kausalitate printzipioa. dogmatismoa.. etnozentrismoa. egia irizpideak eta egia mailak. eskemak. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. laburpenak. teknologia)... 1. lan gidatuak. -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak. Interneteko web orriak. Bakea. gaitasun proiektiboa. erlijioso eta zientifikoen aurrean. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. dedukzioa. testu iruzkinak. utilitarismoa. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik.

balioko dute.. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. nota minimo bat atera behar da. Jarrerazko edukinak gainditzeko. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. La odisea de la especie.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. eta gainditzen ez badu. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. Prozedurek. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. egokitasuna. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko.. -Erreklamazioei dagozkiona. El misterio del solitario. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. berreskurapen egunean egingo du. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. Beraz. kreatibitatea. koherentzia.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. legearen arabera. Matrix. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. ebaluazioro. Munduko historiarik ederrena. Bizitza ederra da.

gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. hots. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). azken nota. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko.) -Kurtso amaieran. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. ipiniko zaion nota bost izango da. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. berrekurapena izateagatik. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . zatirik gabe. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan.